The Way

Our planet, which is the mother of all of us, clearly indicates that our current way of life and the system of values ​​we profess is unsustainable because it contradicts the objective laws of the Universe, under which, like the whole universe, we fall. Even with the naked eye, it is possible to observe air pollution by geoengineering operations, which together with military psychtronic systems are used to control the weather on a global scale and interfere with the planet’s natural electromagnetic field, with which all nature, including man, is harmoniously connected. The moment we change it, we disrupt the wellbeing of all living things without realizing the real causes. A detailed study of esoteric sources of the Fourth Way shows that electricity as one of the three sacred substances contained in the atmosphere participates in the endless processes of origin, maintenance and cessation of life on Earth, and the violation of its even distribution throughout the atmosphere nota bene its depletion directly influences psyche of all external forms of life, including man. In such a situation, humanity ceases to fulfill its functions for which it was created and degenerative tendencies occur, both physical and intellecual and mental. With almost 8 billion people choosing the path of life and intelligence in a digital and mechanized way, completely dependent on this sacred substance, maintaining a strictly measured amount of electricity is the main principle that humanity must obey so that it does not have to be lawfully rebalanced not only between continents, but also between the planets of the entire solar system, with which we are interconnected. Let the continent of Atlantis be our point of reference.

Another pitfall is atheistic science, which has already reached the border of the visible and invisible world, still in complete ignorance of the purpose of life on Earth and the true function of man, and the result of its research is the most destructive and enslaving weapons of directed energies that attack remotely and invisibly man in the most sensitive parts of his body and mind, reserved only for him and his Creator. A quote “one has nowhere to lay one’s head” comes across one’s mind.

The field of genetic biology has become a direct threat to all species, because the decipherment of the genomes of all physiological forms of existence has become the impetus for headless experimentation with them, without knowledge of the laws of the world of electricity and divine magnetism that determine them. The key to the symbol of Noah’s Ark.

The secularization of science as a result of Darwin’s never-confirmed theory of natural evolution affects scientifically, politically, socially, and culturally virtually the entire planet, including countries of the East that are traditionally spiritually oriented, such as India.

Under these conditions, it is completely unpredictable what scientists around the planet will discover and with what form of new destruction they can come up with.

Think tanks, dealing with futuristic perspectives, solve the situation by gradually digitizing the bodies of humanity of the entire planet, through which it can be totally controlled, as is clear from my case. The social credit, introduced in China, is already functional, the Western world is psychologically preparing for it, so far conditionally in case of sudden necessity.

The problem of electricity & resources some think tanks summed up in the equation 15% depopulation = 10 years 50% of GDP.

However, nowhere is mentioned man’s connection with ABSOLUTE, nor is the Fourth Industrial Revolution opposed by the Fourth Way, which clearly states that the number of humanities on the planet is not random at all, but is controlled by Nature, which is responsible for transforming energies for specific cosmic purposes. Man, as the only creature on this planet, has the privilege of creating vibrations either in a quantitative way just like the rest of nature, or in a qualitative way, given the way of life he leads.
The first – quantitative way – leads to an increase in the planet’s populations, degradation of vibrations from their radiation and shortening of life.
The second – qualitative way – leads to a decrease in the population, to an increase in vibrations from its radiation and to prolong life. The population graph is a good indicator of either way.

It would be very appropriate for planetary eugenics and think tanks to know about this esoteric information. It would then be easier to apply essential knowledge to the life of the entire planet, to introduce to humanity the self-governing system instead of social credit system in order to make the necessary transition from the war mentality of Dark Ages to the Age of peace and friendship, in which we learn to operate the fundamental forces of the Universe non-destructively and direct our scientific resources to the higher dimensions of the cosmic worlds of electricity & magnetism and their laws. about which we do not yet know enough but they are indicated in the Conscious Scriptures of the East and West. (-LUKE 22:51, Quantum field in Vedas)

But for this it is absolutely necessary that the CREATOR be returned to humanity and that the scientific, rational path of the creation of the world be explained to people.

If humanity remains connected to artificial intelligence and strives to achieve immortality on the line of time without being aware of its connection to ABSOLUTE, we cannot miss the predictions from Revelations.

This information, given in the most basic form, is I think necessary for a more comprehensive view of the current situation and for constructive communication between the various ‘true information & knowledge‘ centers that have to be synchronized for common understanding that will allow to unite the opposite forces into one, powerful enough to solve the planetary problems, overreaching the competences of individual states, no matter how powerful they are.

——————————————————————————————

.

Jak dál?

Naše planeta, která je nám všem matkou zcela zřetelně naznačuje, že náš dosavadní  způsob života a systém hodnot, které vyznáváme  je neudržitelný, protože odporuje objektivním zákonům Universu, pod které stejně jako celý vesmír spadáme. I pouhým okem je možné pozorovat znečištění atmosféry geoinženýrskými operacemi, které jsou spolu s vojenskými psychotronickými systémy používány k řízení  počasí v globálním měřítku a zasahují do přirozeného elektromagnetického pole planety, se kterým je harmonicky spjata celá příroda včetně člověka. V momentě, kdy ho změníme, narušujeme wellbeing všeho živého, aniž bychom si uvědomovali pravé příčiny. Podrobným studiem esoterických pramenů Čtvrté cesty se lze dočíst, že elektřina jako jedna ze tří posvátných substancí, obsažených v atmosféře se zúčastňuje nekonečných procesů vzniku, udržování  a zániku života na všech planetách a porušení jejího rovnoměrného rozvrstvení po celé atmosféře  či dokonce její vyčerpání se přímo úměrně projevuje na psychice všech externích forem života včetně člověka. V takové situaci přestává lidstvo splňovat své funkce, pro které bylo stvořeno a dochází k degeneračním tendencím  jak fyzickým, tak intelektuálním i psychickým. Při téměř 8 miliardách lidí, kteří zvolili cestu vývoje života a  inteligence digitálním a mechanizovaným způsobem, zcela závislým  na této posvátné substanci, je zachování  striktně vyměřeného množství elektřiny tím nejhlavnějším principem, kterému se musí lidstvo podřídit. Jinak by muselo dojít k jejímu zákonnému vybalancovávání nejen mezi kontinenty, ale i mezi planetami celého solárního systému, se kterými jsme vzájemně provázáni. Kontinent Atlantis nám budiž orientačním bodem.
Dalším úskalím je atheistická věda, která se již dostala na rozhraní světa viditelného a neviditelného, stále v naprosté ignoranci o příčině existence života na Zemi a pravé funkci člověka  a výsledkem jejího výzkumu jsou zatím ty nejničivější a nejzotročujícnější zbraně přímých energií, které dálkově a neviditelně atakují člověka v nejcitlivějších částech jeho těla i mysli, až doposud vyhrazené jedině jemu a jeho Stvořiteli.
Pole genetické biologie se stalo přímo postrachem pro vše živé, protože rozluštění genomů všech fyziologických existenčních forem se stalo popudem k bezhlavé experimentaci s nimi, bez znalosti zákonů světa elektřiny a božského magnetismu, které je determinují. Klíč k symbolu Noemovy archy.
Sekularizace vědy jako důsledek Darwinovy nikdy nepotvrzené teorie přirozené evoluce ovlivňuje vědně, politicky, společensky i kulturně prakticky celou planetu, včetně zemí Východu,  které jsou tradičně spirituálně zaměřené, jako např. Indie.
Za těchto podmínek je naprosto nepředvídatelné,  co vědci po celé planetě objeví a s jakou formou nového druhu destrukce mohou přijít
Think tanky, zabývající se futuristickými prognózami  situaci řeší postupnou digitalizací těl lidstva celé planety, jejíž prostřednictvím ho lze totálně ovládat, jak je názorně patrné z mého případu. Společenský kredit zavedený v Číně je již funkční, západní svět je na něj psychologicky připravován, zatím podmíněně pro případ nenadálé nutnosti.

Problém elektřiny některé think tanky shrnuly do rovnice buď/anebo: 15% depopulace=10 let 50% HDP

Ovšem ani slovo o spojení člověka s ABSOLUTNEM, ani o Čtvrté cestě (jako náhradě za čtvrtou průmyslovou revoluci), která zcela jasně říká, že množství lidstva na planetě není vůbec náhodné, ale je řízené Přírodou, která má na starosti transformace energií pro specifické kosmické účely. Člověk jako jediný tvor na této planetě má výsadu generovat  vibrace buď kvantitativní cestou stejně jako zbytek přírody, nebo kvalitativní cestou, danou způsobem života, který vede. První – kvantitativní způsob- vede ke zvyšování populací planety, degradaci  vibrací z  radiací člověka a ke zkracování života. Druhý – kvalitativní způsob – vede ke snižování počtu obyvatelstva, ke zvyšování vibrací z jeho radiace a k prodlužování života.  Není třeba se ptát, který způsob používáme.
Bylo by velice vhodné, kdyby planetární eugenici, think tanky a především obyvatelstvo o této esoterické informaci věděli. Stačilo by potom aplikovat vědění na život celé planety a velice brzy by mohlo dojít k nezbytné mentální transformaci z věku válečného do věku míru a přátelství, ve kterém se máme učit zacházet nedestruktivně s fundamentálními silami Universu a pronikat do tajemství kosmických světů elektřin a jejich zákonů, jež jsou nám ještě skryty.
Ale k tomu je naprosto nezbytné, aby byl lidstvu navrácen jejich TVŮRCE a byla mu vysvětlena vědecká, naprosto racionální cesta stvoření světa.

Pokud zůstane lidstvo připojené k umělé inteligenci a bude se snažit dosáhnout nesmrtelnosti na linii času, aniž by si bylo vědomo svého spojení s ABSOLUTNEM, nemohou nás neminout předpovědi z Revelations.

Tyto informace podané v nejzákladnější formě jsou myslím nutné ke komplexnějšímu pohledu na současnou situaci z globálního hlediska a ke konstruktivní komunikaci mezi různými centry pravých informací, které je třeba sesynchronizovat pro maximální koncentraci sil, nezbytných k řešení planetárních problémů, které přesahují jednotlivé kompetence i těch nejmocnějších států.

Mindfulness and meditation taking root across the world

 

US Schools that Have Replaced Detention with Meditation Are Reaping the Benefits | Buddhistdoor

https://www.buddhistdoor.net/news/chinese-it-workers-seek-spiritual-solace-at-buddhist-monastery

https://www.buddhistdoor.net/news/mindfulness-trials-rolled-out-at-hundreds-of-schools-in-england

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4868399/

https://www.christian-meditation.org.uk/news/mindfulness-and-christian-meditation

Nothingness

Summarizing of  the few aspects of the existential knowledge available to us from the ancestors as the means to communicate more easily.
Because of the history of violence and hatred, connected with the low level of out vibrations, the question of Jewish, Muslim and Christian faith is traditionally brought up to the surface and the 21th century should deal with it on a deeper level  because last century we created physical concentration camps  to hide our atrocities  from the public, but today we have  psychotronic technologies on hands which allow us to place the virtual concentration camps straight into our very  bodies and we can destroy ourselves with one single vibration without even knowing it.
One way would be to look at it from the top, from the available concepts of CREATION because their  metaphysicality of Emptiness/ Nothingness can obstructs the right understanding of the internal world that governs the external.  
The concept of the Tree of Life more or less  unites all religions into one:

The top- Absolute/Sunyata/Emptiness is a place to be clarified.
For that another graph will serve as a useful means:

It is hard to grasp the distinctions between them but in the Food Diagram there is a needed information to it:
The (SUN)ABSOLUTE is on the top and the (HOLY THE FIRM) ABSOLUTE/ NOTHINGNESS  on the bottom.  HOLY THE FIRM  is said to be connected with the SUN ABSOLUTE and it is represented as an incomplete hydrogen 6144, a hydrogen without the HOLY GHOST.
[“Each complete hydrogen is composed of carbon, oxygen and nitrogen. Now take the last hydrogen of the third scale, hydrogen 3072. This hydrogen is composed of carbon 512, oxygen 1536 and nitrogen 1024. Now further: nitrogen becomes carbon for the next triad, but there is no oxygen for it and no nitrogen. Therefore by condensation it becomes itself hydrogen 6144, but it is a dead hydrogen without any possibility of passing into anything further, a hydrogen without the HOLY GHOST.”] ISOM.

Further understanding comes through the emotional centres, not through the mental/intellectual centres:

[“After a certain rate of vibration everything in the Universe becomes psychological. Air and light= psychological food. The transmutation of substances.” ] The Unknowable G.

It is vital for all academics of every field to understand, that NOTHINGNESS on the level of the ABSOLUTE is a psychological equivalent to the vacuum in physics. I testify that it  is an ABSOLUTELY FRIGHTENING space of absolute nothingness of any form perceived by any of our senses,  where  none of the loving emanations of the SUN ABSOLUTE penetrate. It is more merciful to encounter the EVIL. From that I imply that The HOLY GHOST must be the force of LOVE of the ABSOLUTE, the third, reconciling force of the Law of 3.
I strongly suggest the science wakes up or is woken up  to the fact that we are at the threshold of the internal world that can be fully accessed only via the emotional centre as a sole gate to the ‘higher emotional’ and ‘higher intellectual’ centres of man, where the REAL KNOWLEDGE resides but is inaccessible to us by our dreadfully low level of vibrations we operate on. It can be compared to inability to catch certain radio stations in the areas of bad perceptions..
The artificial intelligence is hardly going to increase them, so the utter concentration on the technocratic evolution of the mental/physical faculties of man seems to be a region for  human intelligence’s innovations.  The current level of psychopatic ‘life exercises’ of flooding and coronavirus across the planet would certainly suggest that.

5G Strategy and Agenda

https://www.lindaemmanuel.com/uploads/3/4/6/9/34695438/strategy.pdf
https://www.speedtest.net/ookla-5g-map
via stopthecrime
The 5G map makes a reader aware of the differences between the zones in the Northern hemisphere and their interconnection with the density of the populations and therefore different political agendas.

It could be a product of someone’s imagination, inspired by Shikasta, it could be an adaptation of a megalomaniac perception of the esoteric world. It could be anything. But whatever it is, it should not be a pre-planned scenario that came to existence out of man’s inability to manage THE CREATOR’S WORK successfully.

Use this door, this opportunity and be transformed

Osho says, “When the society is in a turmoil and everything is in crisis, a chaos pervades – this is the moment, if you want, you can escape from the prison.”

Osho 1975

It has been said that in times of great stress – social, economic, religious – that great good is possible. Is this formulation reflective of what we are in Poona experiencing in your presence?

Yes, a time of crisis is a very valuable time. When everything is established and there is no crisis things are dead. When nothing is changing and the grip of the old is perfect, it is almost impossible to change yourself. When everything is in a chaos, nothing is static, nothing is secure, nobody knows what is going to happen the next moment – in such a chaotic moment – you are free, you can change. You can attain to the innermost core of your being.

It is just like in a prison: when everything is settled it is almost impossible for any prisoner to get out of it, to escape from the prison. But just think: there has been an earthquake and everything is disturbed and nobody knows where the guards are and nobody knows where the jailer is, and all rules have dissolved, and everybody is running on his own – in that moment if a prisoner is a little alert he can escape very easily; if he is foolish, only then will he miss the opportunity.

When the society is in a turmoil and everything is in crisis, a chaos pervades – this is the moment, if you want, you can escape from the prison. It is so easy because nobody is guarding you, nobody is after you. You are left alone. Things are in such a shape that everybody is bothering about his own business – nobody is looking at you. This is the moment. Don’t miss that moment.

In great crisis periods, always, much enlightenment has happened. When the society is established and it is almost impossible to rebel, to go beyond, not to follow the rules, enlightenment becomes very, very difficult – because it is freedom; it is anarchy. In fact it is moving away from society and becoming individual. The society doesn’t like individuals: it likes robots who just look like individuals but are not individuals. The society doesn’t like authentic being. It likes masks, pretenders, hypocrites, but not real persons because a real person is always trouble. A real person is always a free person. You cannot enforce things on him; you cannot make a prisoner out of him; you cannot enslave him. He would like to lose his life, but he would not like to lose his freedom.

Freedom is more valuable to him than life itself. Freedom is the highest value for him. That’s why in India we have called the highest value moksha, nirvana; those words mean freedom – total freedom – absolute freedom.

Whenever society is in a turmoil and everybody is tending his own business – has to tend – escape. In that moment the doors of the prison are open, many cracks are in the walls, the guards are not on duty… one can escape easily.

The same situation was at the time of Buddha, twenty-five centuries before. It always comes in a circle; the circle completes in twenty-five centuries. Just as a circle completes in one year – again summer comes back, one year’s circle and the summer is back – there is a great circle of twenty-five centuries. Every time after twenty-five centuries, the old foundations dissolve; the society has to lay new foundations. The whole edifice becomes worthless; it has to be demolished. Then economic, social, political, religious – all systems – are disturbed. The new is to be born; it is a birth pain.

There are two possibilities. One, one is the possibility that you may start fixing the old falling structure: you may become a social servant and you may start making things more stable. Then you miss, because nothing can be done: the society is dying. Every society has a life-span and every culture has a life-span. As a child is born and we know the child will become a youth, will become old, and will die– seventy years, eighty years, at the most a hundred years – every society is born, is young, becomes old, has to die. Every civilization that is born has to die. These critical moments are moments of the death of the past, the old; moments of the birth of the new. You should not bother; you should not start supporting the old structure – it is going to die. If you are supporting, you may be crushed under it. This is one possibility: that you start supporting the structure. That is not going to work. You will miss the opportunity.

New is going to come.
You need not bring it.

Then there is another possibility: you may start a social revolution to bring the new. Then, too, again you will miss the opportunity, because the new is going to come. You need not bring it. The new is already coming – don’t bother about it; don’t become a revolutionary. The new will come. If the old is gone nobody can force it to remain, and if the new is there and the time has reached and the child is ripe in the womb, the child is going to be born. You need not try any Caesarean operation. The child is going to be born; don’t bother about it. Revolution goes on happening by itself; it is a natural phenomenon. No revolutionaries are needed. You need not kill the person; he is going to die himself. If you start working for a social revolution – you become a communist, a socialist – you will miss.

These are the two alternatives in which you can miss. Or you can use this time of crisis and be transformed, use it for your individual growth. There is nothing like a critical moment in history: everything is tense and everything is intense, and everything has come to a moment, to a peak, from where the wheel will turn. Use this door, this opportunity, and be transformed. That’s why my emphasis is for individual revolution.

Osho, Yoga: The Alpha and the Omega, Vol 5, Ch 10, Q 2

Osho says, “When the society is in a turmoil and everything is in crisis, a chaos pervades – this is the moment, if you want, you can escape from the prison.”

Osho 1975

It has been said that in times of great stress – social, economic, religious – that great good is possible. Is this formulation reflective of what we are in Poona experiencing in your presence?

Yes, a time of crisis is a very valuable time. When everything is established and there is no crisis things are dead. When nothing is changing and the grip of the old is perfect, it is almost impossible to change yourself. When everything is in a chaos, nothing is static, nothing is secure, nobody knows what is going to happen the next moment – in such a chaotic moment – you are free, you can change. You can attain to the innermost core of your being.

It is just like in a prison: when everything is settled it is almost impossible for any prisoner to get out of it, to escape from the prison. But just think: there has been an earthquake and everything is disturbed and nobody knows where the guards are and nobody knows where the jailer is, and all rules have dissolved, and everybody is running on his own – in that moment if a prisoner is a little alert he can escape very easily; if he is foolish, only then will he miss the opportunity.

When the society is in a turmoil and everything is in crisis, a chaos pervades – this is the moment, if you want, you can escape from the prison. It is so easy because nobody is guarding you, nobody is after you. You are left alone. Things are in such a shape that everybody is bothering about his own business – nobody is looking at you. This is the moment. Don’t miss that moment.

In great crisis periods, always, much enlightenment has happened. When the society is established and it is almost impossible to rebel, to go beyond, not to follow the rules, enlightenment becomes very, very difficult – because it is freedom; it is anarchy. In fact it is moving away from society and becoming individual. The society doesn’t like individuals: it likes robots who just look like individuals but are not individuals. The society doesn’t like authentic being. It likes masks, pretenders, hypocrites, but not real persons because a real person is always trouble. A real person is always a free person. You cannot enforce things on him; you cannot make a prisoner out of him; you cannot enslave him. He would like to lose his life, but he would not like to lose his freedom.

Freedom is more valuable to him than life itself. Freedom is the highest value for him. That’s why in India we have called the highest value moksha, nirvana; those words mean freedom – total freedom – absolute freedom.

Whenever society is in a turmoil and everybody is tending his own business – has to tend – escape. In that moment the doors of the prison are open, many cracks are in the walls, the guards are not on duty… one can escape easily.

The same situation was at the time of Buddha, twenty-five centuries before. It always comes in a circle; the circle completes in twenty-five centuries. Just as a circle completes in one year – again summer comes back, one year’s circle and the summer is back – there is a great circle of twenty-five centuries. Every time after twenty-five centuries, the old foundations dissolve; the society has to lay new foundations. The whole edifice becomes worthless; it has to be demolished. Then economic, social, political, religious – all systems – are disturbed. The new is to be born; it is a birth pain.

There are two possibilities. One, one is the possibility that you may start fixing the old falling structure: you may become a social servant and you may start making things more stable. Then you miss, because nothing can be done: the society is dying. Every society has a life-span and every culture has a life-span. As a child is born and we know the child will become a youth, will become old, and will die– seventy years, eighty years, at the most a hundred years – every society is born, is young, becomes old, has to die. Every civilization that is born has to die. These critical moments are moments of the death of the past, the old; moments of the birth of the new. You should not bother; you should not start supporting the old structure – it is going to die. If you are supporting, you may be crushed under it. This is one possibility: that you start supporting the structure. That is not going to work. You will miss the opportunity.

New is going to come.
You need not bring it.

Then there is another possibility: you may start a social revolution to bring the new. Then, too, again you will miss the opportunity, because the new is going to come. You need not bring it. The new is already coming – don’t bother about it; don’t become a revolutionary. The new will come. If the old is gone nobody can force it to remain, and if the new is there and the time has reached and the child is ripe in the womb, the child is going to be born. You need not try any Caesarean operation. The child is going to be born; don’t bother about it. Revolution goes on happening by itself; it is a natural phenomenon. No revolutionaries are needed. You need not kill the person; he is going to die himself. If you start working for a social revolution – you become a communist, a socialist – you will miss.

These are the two alternatives in which you can miss. Or you can use this time of crisis and be transformed, use it for your individual growth. There is nothing like a critical moment in history: everything is tense and everything is intense, and everything has come to a moment, to a peak, from where the wheel will turn. Use this door, this opportunity, and be transformed. That’s why my emphasis is for individual revolution.

Osho, Yoga: The Alpha and the Omega, Vol 5, Ch 10, Q 2

Osho news 10.8.20 the link denied

Things do not change too much, do they…

In Shakespeare’s day, physic was used to mean “medicine” and physician was used as we still do today, meaning “one who practices medicine”:

This Physicke but prolongs thy sickly days (Hamlet)

More needs she the divine than the physician. (Macbeth)

Medicine was a synonym for this “remedy for disease” use of physic, and the two words co-existed for centuries:

“Thus did they all things that were contrary to their safety, as if no physic or medicine had been bestowed upon the world by the true physician of all”
—William Camden, Britain, or A chorographicall description of the most flourishing kingdomes, 1637

https://www.merriam-webster.com/words-at-play/why-is-a-medical-expert-called-a-physician?utm_campaign=newsletter&utm_medium=email&utm_source=wotd&utm_content=peoplearereading-lowerright

When ‘canards’ get the attention of the first pages in the media, my brain starts to function in an alarm mood, especially when the ‘souls’ of herbs are at stake. I saw it with cannabis, poppy and now Ricinus might be the next*.
A quick look at the confusion of Nomenclature coding of species evokes the esoteric science which organizes an enormous number of different substances of all species in the ‘table of hydrogens’, where the chemistry or alchemy regards matter first of all from the point of view of its functions which determine its place in the Universe and its relations to man and to man’s functions. Each substance possesses not only physical and chemical properties but also “cosmic properties and psychic properties – that is a certain degree of intelligence.”
The ‘table of hydrogens’ offers the possibility of studying all substances of organisms according to ‘their relation to different planes of the Universe’. **
The inner science suggests that the whole chain of the Earth’s food factory was created to support the needed transformation and transmutation of cosmic energies and each species has its own function to fulfill. At the current stage of our evolution, ideologically still being the primates’ descendants  ignorant of the existence of the cosmic properties we are  unable to recognize the plant’s and human’s mechanisms that are able to abstract from the air special substances, needed for the development of man’s higher possibilities, “to fulfill our higher destiny.”

Once this is understood, suddenly problems connected for example with the concept of vaccinations can be seen in a different light when introducing into the human organism substances of other species of incomparably lower intelligence.
A similar issue is connected with grafting  of trees:
excerpts from BT, G.I.G (100 years ago, when no gmo were around yet):

“Thanks to their wiseacring with the fruit trees that exist in abundance on this continent, various ‘scientists of new formation’ have succeeded little by little in making these … fruits at the present time just a ‘feast for the eye,’ and no longer a form of being-nourishment. “The fruits there have been cultivated in such a way that
by the time they are ripe they contain scarcely anything destined by Great Nature for consumption by beings for their normal being-existence. “These scientists of new formation are, of course, very far from suspecting that, when any surplanetary formation is artificially grafted or manipulated in any such fashion, it is reduced to a state defined by Objective Science as ‘absoizomosa,’ in which it absorbs from its surrounding medium cosmic substances useful only for the coating of what is called its ‘automatically reproducing subjective presence.’ “Indeed, from the very beginning of this most recent contemporary civilization of theirs, it somehow happened that the beings of all the innumerable separate groups there adopted only one of the seven aspects of the fundamental commandment given to three-brained beings from Above, namely, ‘to strive to acquire inner and outer purity’, and this single aspect, which in a distorted form they made their ideal, is conveyed in the following words: ” ‘Help everything around you, both the animate and inanimate, to acquire a beautiful appearance”.
The lack of scents and tastes signalizes the lack of inner content.
The herbs particularly are endowed with cosmic properties and we are possibly destroying more than we suspect out of ignorance…

*Ricinus communis, the castor bean[1] or castor oil plant,[2] is a species of perennial flowering plant in the spurge family, Euphorbiaceae. It is the sole species in the monotypic genusRicinus, and subtribeRicininae. The evolution of castor and its relation to other species are currently being studied using modern genetic tools.[3] It reproduces with a mixed pollination system which favors selfing by geitonogamy but at the same time can be an out-crosser by anemophily (wind pollination) or entomophily (insect pollination).[4]

https://en.wikipedia.org/wiki/Nomenclature_codes

via Cannabis indica

** Chapter 9, In Search of the Miraculous  P.D. Ouspensky

A letter to the UN

Dagmar Palmerova
130 00 Prague 3
The Czech Republic
Tel:
Email:

6.4. 2020

Her Excellency Madam Michelle Bachelet
United Nations High Commissioner for Human Rights
Palais des Nations
CH-1211 Geneve 10
Switzerland

Re: G/SO 215/51 CZE(GEN)

Your Excellency,

I would like to address my case to the United Nations for the impact it has had on the whole planet including Mr. Assange, who is in jail on my behalf while completely innocent and courageous to stand up for the rights of human beings, who have become oppressed by the authorities in one way or the other for testifying certain facts in the public interest.
I collected certain facts of public interest over the internet while living in Sydney and when self-deported to Prague for the crimes of theft,  fraud, spying, terrorism and other deficit of character and morality,  by the course of circumstances these facts of public interest were sent from Prague to Wikileaks and published.
Since then his life has been gradually reduced to the space of 4 walls of the Prison Belmarsh waiting to be extradited on my behalf to the US and mine brought the planet to substantial chaos, after being put under the 24/7 public and residential surveillance including mind control and psyops.
This situation has lasted for 10 years and as no one is allowed to mention my name in the media directly, the collection of symbols and other people’s lives have become the bearers of my life stories with many public misunderstandings.

The current coronavirus scenario has escalated the whole situation where the Czech Republic and Australia were ordered directly I believe to lustre publicly and even medically all citizens who have ever come in contact with me down to their ancestors line which suggests that there is something seriously wrong with our perception of human rights in a democracy. Such humiliation and total degradation of the privacy of thousands of innocent people is a feature of public psychological abuse that is explicitly stated in your latest torture report.

While I could not dispute the majority of the accusations if I were presented with them (no authority has yet responded to my requests over 10 years), the Five Eyes reactions appear rather mysterious to the crimes I had committed. To any human experimentation, there has to be the subject’s consent, and although I take it as a part of my esoteric debt, I did not give my consent to it. I have been prepared to face the world and its authorities for 10 years.

My case may serve as a testimony to the existence of no-touch directed energy technologies, used by the governments and the private sector for their convenient characteristics of rays‘ invisibility and anonymity in their remote control. They employ them as ‘not so lethal crowd control weapons‘, capable of manipulating the psychology of not just the individuals but of humanity on a large scale. Their profound misapplication in human experimentation violates the most basic human rights of all international treaties we have ever created.
While they stay covert, there is no possibility of creating new laws that could protect human beings against their misuse and if the masses were equipped with bio-sensors in their bodies (like ID2020 via vaccinations for instance),  their psychotronic properties might be easily deployed as the means of mass depopulation.

This situation undoubtedly belongs to your hands as an international institution that was created by our grandparents for protecting ourselves from ourselves when our desire for absolute power disturbs viable peace. The current circumstances suggest that such a level of hidden power has never been reached in peace times before and, according to Revelations, is unlikely to be sustained.
I am very well aware that this longstanding problem far overreaches the competences of single governments and is rooted in the global battle of conscious vs unconscious futuristic plans for our civilization. As we have moved from the realm of physical science perceived by senses to the world of electric and magnetic properties of psychological character, we are in desperate need of ‘metanoia’.  The general lack of knowledge and understanding of the highest esoteric science is the main cause of all turmoil as no one is systematically teaching how to use scientific discoveries in accordance with the Objective laws of the Universe. The Universe is spiritual, the original ‘secular’ science meant that the adepts of scientific studies always learned in a controlled manner from other persons of science in accordance with the ethical and moral development of their ‘being’ that guarded scientific discoveries against harming people and the planet itself. That has changed, yet all planetary superpowers have access to such knowledge and time has come to introduce it to humanity, it has been long overdue and it will bring the ‘third reconciling force’, necessary to see what needs to be corrected on a global scale without usual reciprocal elimination of ourselves. Life on Earth was created for specific cosmic purposes and I am convinced we need to know our roles predestined for us by our CREATOR ENDLESSNESS.
What platform would be more suitable for such an introduction than the United Nations?

I am reminding that this situation and the way we all approach it will set a precedent for future generations.

Yours sincerely,

Dagmar Palmerova
A copy sent to the Czech Minister of Foreign Affairs in Prague

 

Are we really ready for genome mapping and molecular breeding?

It does not matter what genome of what species. What matters is that when the atheistic scientists who have no conception of the Universe as a Whole start to get ‘creative’, the visual effects are quite impressive but the inner “octaves” of species disappear, those very properties designed to help human beings in fulfilling their purpose of existence. The question of a non-scientist for a scientist is:
What is the purpose of human existence?
And if they are not able to give a satisfactory answer, should not they be asked to postpone the genetic manipulation of species before they find the sound answer? I know for sure the Universe is designed according to the Ray of Creation and they know for sure we do not originate from apes, so under such circumstances, I appeal to those with Reason: Please start to study the esoteric science, accessible to us over more than 100 years before you bring us to the Noe Arch.

This group of three-brained beings fleeing from the country of Maralpleicie, among whom were these twin brothers, the future great learned beings, crossed the eastern heights of Maralpleicie and settled on the shores of a large water space. “They later formed a settled group inhabiting a country which still exists today and which is known as ‘China. ‘ “Well then, in this new place of their permanent existence called ‘China,’ these same two brothers were the first, after the loss of the continent of Atlantis, to ascertain and cognize the fundamental cosmic law of the sacred Heptaparaparshinokh. “It is a most interesting and curious circumstance that the initial source of this discovery of theirs was the totality of cosmic substances localized in that same surplanetary formation called there ‘papaveroon,’ or ‘poppy ‘ As I have already said, it was owing to the pernicious habit of chewing the seeds of this poppy that their great-grandfather, King Koniutsion, first invented for his subjects his famous ‘religious teaching. ‘ “Evidently these two great terrestrial learned beings had inherited from their ancestor, King Koniutsion, in addition to the ability to recognize and understand their being-duty
toward their fellow beings, a passionate interest in the study of this product, which has always been one of the innumerable harmful factors for bringing the psyche of your favorites, already enfeebled without this, to its ultimate degeneracy. “In order that you may better represent to yourself and understand just why this small surplanetary formation I mentioned, named ‘papaveroon’ or ‘poppy,’ enabled these exceptional terrestrial learned beings to rediscover that most great cosmic law, you must know first of all that on all planets, among all kinds of surplanetary and intraplanetary formations in general, and particularly among formations called ‘flora,’ there arise, for the purposes of the transformation of common-cosmic substances during the process of Iraniranumange, three classes of crystallizations. “The crystallizations belonging to the first class are called ‘oonastralnian arisings’, those belonging to the second class, ‘okhtastralnian arisings’, and those belonging to the third class, ‘polormedekhtic arisings.’ “Through the ‘oonastralnian arisings” there are transformed in the course of evolutionary or involutionary processes those cosmic crystallizations, or !active elements,’ which are derived only from substances transformed by that planet itself on which this kind of surplanetary or intraplanetary formation exists for the purposes of the common-cosmic Iraniranumange. “Through the ‘okhtastralnian arisings’ there are transformed, besides the cosmic crystallizations I have mentioned, also those ‘active elements’ which are derived from the substances transformed by the sun itself and by the other planets of the given solar system. “And through the arisings of the third class, namely the ‘polormedekhtic,’ there are transformed, besides the cosmic crystallizations of the first two classes, all those ‘active elements’ corning from the transformation of substances of various cosmic concentrations belonging to other ‘solar systems’ of our common Megalocosmos. “The surplanetary formation known on your planet by the name of ‘poppy’ belongs to the class of polormedekhtic arisings, and through it there evolves or involves the totality of results of the transformation of all other ‘cosmic center-of-gravity concentrations’ penetrating the atmosphere of this planet of yours through the common-cosmic process of what is called the ‘universal diffusion of the radiations of all kinds of cosmic concentrations.
“And so, my boy, after these two great terrestrial learned beings, Choon-KilTess and Choon-Tro-Pel, were more or less settled in their new place of permanent existence in that still quite young China, they resumed the intentional fulfillment—interrupted through no fault of theirs—of beingpartkdolgduty in the professional field chosen for their responsible existence, namely, scientific research in the branch called ‘medicine. ‘ “They then undertook a study of the totality of cosmic substances which your favorites had long since learned to extract from that polormedekhtic plant and had named ‘opium,’ a word denoting in the language of the beings of that group, ‘dream-maker. ‘ “These two great brothers began to investigate this opium because they, as well as many other three-brained beings of that time, noticed that on introducing a certain preparation of this substance into themselves, every painful sensation temporarily disappeared. “First of all, they set out to study the action of all its properties in the hope of finding one property by means of which to eradicate or at least bring under control the special form of ‘psychic illness’ which was then very widespread among the refugees around them.
“In the course of their research, they first noticed that this opium consisted of seven independent crystallizations with specific subjective properties. “And on further and more detailed investigations they established clearly that each of the seven independent crystallizations of this ‘one whole’ consisted in its turn of seven other specific crystallizations, also with their independent subjective properties, and these in their turn, again of seven, and so on almost to infinity. “This astonished and interested them so greatly that they put aside all the tasks they had set themselves, and from then on devoted themselves with perseverance exclusively to the investigation of this amazing fact which they had been the first to observe, and ultimately they attained results without precedent, even at the period of the existence of the continent of Atlantis, and unequaled at any later epoch among the three-brained beings of your planet. “Well, many centuries after the planetary existence of these great terrestrial learned beings, now saints, Choon-Kil-Tess and Choon-Tro-Pel, when I happened, for one of my investigations, to become acquainted with the detailed history of their activities, I learned that, after they had been convinced beyond doubt that this totality of cosmic substances called ‘opium’ consists of a whole range of compounds of seven active elements with different subjective properties, they began, with the same aim, to investigate many other cosmic results or, as is said there, ‘phenomena’ occurring in their environment. “Later, however, they confined their investigations only to three, namely to ‘opium,’ to what is called the ‘white ray,’ and to ‘sound. ‘ “While studying those three diversely manifested ‘results of cosmic processes,’ they became categorically convinced that although these three results in respect of their origin and outer manifestations have nothing in common, their inner structure and functioning are exactly alike down to the smallest detail. “In short, for the second time on your planet, and long after the loss of the continent of Atlantis, these twin brothers verified and categorically demonstrated again that every separate and outwardly independent phenomenon—if each is taken as a unit—consists in the totality of its manifestations of seven secondary independent units, each with its own subjective properties, that these secondary independent units in their turn consist of seven tertiary units, and so on almost to infinity, and that in each of these primary, secondary, and tertiary units, and so on, the processes of reciprocal relation and reciprocal influence take place in the same way, with rigorous exactitude, down to the smallest detail, and with similar consequences.
excerpts from BT, G.I.G. 

We are at the threshold of Revelations

so rather than passing on the subjective thoughts which seem to get nowhere I exchange them for the conscious ones, which ought to be pondered by all militaries, ‘leaders’ and scientists:  If they were, we might be somewhere else:

“Although you were created for the purpose of the common-cosmic existence on planets, and although you were created also as “a-field-of-hope” for the future expectations of our COMMON ALL-GRACIOUS CREATOR – that is to say, created with the possibilities of coating in your presence that “Higher-Sacred” for the possible arising of which the whole of our now existing World was just created – and in spite of the said possibilities given to you, that is to say, in spite of your having been created three-brained with possibilities of a logical mentation, yet you do not use this sacred property of yours for the purpose for which it was foreordained, but manifest it as “cunning” towards HIS other creations, as, for instance, towards your own-donkey.

“Apart from the possibilities present in you of consciously coating in your presence the mentioned ‘Higher-Sacred’, this donkey of yours is of the same value for the common-cosmic process and consequently for our COMMON CREATOR, as you yourself, since each of you is predestined for some definite purpose, and these distinct definite purposes, in their totality, actualize the sense of Everything Existing.’
‘The difference between you and your own-donkey is merely in the form and quality of functioning of the internal and external organization of your common presences.

“Such a distribution of forces and strength, which at first sight appears unjust, on the part of our MOST JUST CREATOR was made by Great Nature, simply because the surplus of cosmic substances foreseeingly given you by the CREATOR and by Nature to use for the purpose of your personal self-perfecting, is not given to your donkey, but in place of this, Great Nature Herself transforms the same surplus of cosmic substances in your donkey’s presence for the power and strength of certain of its organs for its present existence only, but of course without the personal cognition of the donkey itself, thus enabling it to manifest the said power incomparably better than you.
And these variously powered manifestations of beings of diverse forms actualize in their totality just those exterior conditions in which alone it is possible for those similar to you – that is, for three-brained beings – consciously to perfect the “germ-of-Reason” placed in their presences, to the necessary gradation of Pure Objective Reason.
“I repeat, all beings, of all brain systems, without exception, large and small, arising and existing on the Earth or within the Earth, in the air or beneath the waters, are all equally necessary for our COMMON CREATOR, for the common harmony of the existence of Everything Existing.
“‘And as all the enumerated forms of beings actualize all together the form of the process required by our CREATOR for the existence of Everything Existing, the essences of all beings are to Him equally valuable and dear.
‘For our COMMON CREATOR, all beings are only parts of the existence of a whole essence spiritualized by HIMSELF.

“‘But what do we see here now?
“One form of beings created by HIM, in whose presences HE has placed all HIS hopes and expectations for the future welfare of Everything Existing, taking advantage of their superiorities lord it over other forms and destroy their existence right and left and, what is more, they do so presumably “in HIS name.”

“‘The whole terror of it is that although such phenomenal anti-god acts take place here in every house and on every square, nevertheless it never enters the head of any of these unfortunates that these beings whose existence I or we are now destroying, are equally dear to that ONE, Who has created them, and that if HE created these other forms of beings as well as ourselves, it must also have been for some purpose.’….

….”I am quite sure that if any one of them should become aware that in destroying another’s existence he is not only committing an evil deed against the true God and every real Saint, but is even causing them, in their essences, sorrow, and grief that there should exist in the great Universe “in-the-likeness-of-God” being-monsters who can manifest towards other creations of our COMMON CREATOR so consciencelessly and pitilessly; I repeat, if any one of them should become aware of this, then certainly not one among them could with all his heart ever again destroy the existence of beings of other forms for Sacrificial-Offerings.

“Then perhaps on the Earth also, would begin to exist the eighteenth personal commandment of our COMMON CREATOR which declared:

“Love everything that breathes.”
……..
“‘It goes without saying, GOD forgives everything – this has even become a law in the World.”
‘But HIS creations – in this case people – must not abuse this All-Gracious and Everywhere-Penetrating Goodness of HIS; they must not only care for but even maintain all HE has created.”

excerpts from BT G.I.G. written 100 years ago

in Czech:
„Přestože jsi byl stvořen pro společné účely vesmírné existence na planetách, a přestože jsi byl stvořen také jako „pole naděje“ pro budoucí očekávání našeho SPOLEČNÉHO-VŠE-MILOSRDNÉHO- TVŮRCE – tedy řečeno stvořen s možnostmi oblékání „Vyššího-Posvátného“ v tvé přítomnosti, právě pro jehož možné vznikání byl celý náš současný Svět  vytvořen – a navzdory zmíněným možnostem, které ti byly dány, jinak řečeno přestože jsi byl stvořen jako tří-mozkový s možnostmi logické mentace, přesto toto své posvátné vlastnictví nevyužíváš k účelu, pro který bylo předem určeno, ale projevuješ ho jako „mazanost“ vůči JEHO jiným stvořením, jako například vůči tvému oslovi.

„Kromě možností vědomého ‘oblékání’ zmíněného Vyššího Nejsvětějšího ve své přítomnosti, které v tobě je, má ten tvůj osel pro společný kosmický proces a následně pro našeho SPOLEČNÉHO TVŮRCE stejnou hodnotu jako ty, protože každý z vás je předurčen k nějakému specifickému účelu a tyto odlišné specifické účely v jejich úplnosti aktualizují smysl Všeho Existujícího. “

„Rozdíl mezi tebou a tvým oslem je pouze ve formě a kvalitě fungování vnitřní a vnější organizace vašich společných přítomností.

“Ty máš například pouze dvě nohy, zatímco osel má až čtyři, z nichž každá je navíc nekonečně silnější než tvoje.”

“Uneseš například na těch svých nohách stejně tolik jako ten osel?”

„Určitě ne, protože tvé nohy jsou ti dány pouze k tomu, abys unesl sám sebe a to málo, co je nezbytné pro normální existenci tří-mozkové bytosti, jak předvídala Příroda.
“Takové rozdělení sil a moci, které se na první pohled jeví jako nespravedlivé bylo ze strany našeho NEJSPRAVEDLIVĚJŠÍHO TVŮRCE  provedeno Velikou Přírodou jednoduše proto, že nadbytek vesmírných substancí, které ti předvídavě poskytli TVŮRCE a Příroda k tvému osobnímu sebe-zdokonalování není dán tvému oslovi, ale namísto toho  Veliká Příroda sama transformuje stejný nadbytek kosmických substancí v přítomnosti tvého osla na sílu a moc některých jeho orgánů pouze pro jeho současnou existenci, ale samozřejmě aniž by si to osel sám osobně uvědomil, což mu umožňuje projevit zmíněnou sílu nesrovnatelně lépe než ty.

„A tyto různě poháněné projevy bytostí rozličných tvarů v jejich souhrnu aktualizují právě ty vnější podmínky, v nichž samotných je možné aby ti, kteří jsou podobni tobě – tedy tří-mozkové bytosti – vědomě zdokonalovaly „zárodek Rozumu“, umístěného v jejich přítomnosti k nezbytné gradaci Čistého Objektivního Rozumu.

“Opakuji, všechny bytosti všech mozkových systémů bez výjimky, velké i malé, vznikající a existující na Zemi nebo uvnitř Země, ve vzduchu nebo pod vodami, jsou pro našeho SPOLEČNÉHO TVŮRCE stejně nezbytné pro společnou harmonii existence Všeho Existujícího.

„A protože všechny vyjmenované formy bytostí  společně aktualizují formu procesu, který náš TVŮRCE vyžaduje pro existenci Všeho Existujícího, esence všech bytostí jsou pro Něho stejně cenné a drahé.
„Pro našeho společného TVŮRCE jsou všechny bytosti pouze částmi Jím zduchovnělé existence celé esence . “Ale co tu teď vidíme?”
„Jednu formu bytostí Jím vytvořených, do jejichž přítomnosti umístil všechny své naděje a očekávání pro budoucí blaho Všeho Existujícího, kteří využívají své nadřazenosti k vládě nad jinými formami a ničí jejich existenci vpravo a vlevo a navíc se domnívají, že v “Jeho jménu“.
„Jsem si docela jistý, že pokud by si někdo z nich měl uvědomit, že ničením existence druhého nečiní jen zlý skutek pravému bohu a každému opravdovému Svatému, ale dokonce způsobuje v jejich esencích zármutek a utrpení tím, že by ve velikém Vesmíru měly existovat bytostní nestvůry v podobnosti Boží“, které se mohou projevovat vůči ostatním stvořením našeho SPOLEČNÉHO TVŮRCE tak nesvědomitě a žalostně; opakuji, kdyby si to měl někdo z nich uvědomit, pak už by rozhodně nikdy ani jeden z nich nemohl kvůli obětním darům  zničit celým svým srdcem existenci bytostí jiných forem.

„Potom by snad také na Zemi začalo existovat osmnácté osobní přikázání našeho SPOLEČNÉHO TVŮRCE, které prohlašuje: „Milujte vše, co dýchá.“

„Je samozřejmé, že BŮH odpouští všechno – to se dokonce stalo na Světě zákonem.

„Ale JEHO tvorstvo – v tomto případě lidé – nesmí JEHO VšeMilosrdné a Vším-Pronikající Dobro zneužívat; musí se nejen starat ale dokonce udržovat vše, co vytvořil.
výňatky z BT G.I.G. 

The Sacred Aspect of the Planetary Atmosphere

“Astrophysicist and science advocate Carl Sagan (1990) led a group of scientists who made a plea for partnership with religion, writing: “Efforts to safeguard and cherish the environment need to be infused with a vision of the sacred. At the same time, a much wider and deeper understanding of science and technology is needed. If we do not understand the problem, it is unlikely we will be able to fix it. Thus, there is a vital role for religion and science.”” (from Playing God)

The pondering if religion belongs in the climate engineering debate brings to my mind independently one branch of esoteric science which warned humanity against the extraction of electricity from the atmosphere more than 120 years ago. I have been repeatedly passing on the extracts of the texts, not with the intention to create panic but rather to bring attention to knowledge which I truly believe needs to circulate. There is a lot of disinformation based on different often contradictory scientific opinions, I do not want to dispute any of them, but to give the information which could find the interface to all of them.  After reading the Heartmath institute’s global research study of the electromagnetic fields in the atmosphere  suggesting their strong impact on the mental wellbeing of humanity and everything living one cannot but ask a question: if our identification with the mind is causing blindness towards the processes of life and death, closely connected with sacred  cosmic substances omnipresent in the atmosphere  of which orthodox science knows nothing (being based on Darwinistic theories), is it not time to reconsider the validity of such theories in the light of new knowledge, available to us? From such point of view, our different experiments in the atmosphere seem rather like playing with nuclear bombs without knowing what is nuclear.

“the omnipresent cosmic substance Okidanokh  (electricity), present in our atmosphere and constantly being replenished, is necessary for the common presence of our planet and is the most important factor for every kind of arising and maintenance of existence, and also that the essence of every “relatively independent” intra-planetary and surplanetary formation, as well as the essence of beings of every brain-system and external coating, (fauna/flora),  depends on this substance, and I even proved that the possibility for three-brained beings (humans) to perfect themselves and ultimately to blend with the Prime Cause of everything existing depends exclusively on this substance. ”

” thanks to the common universal equilibrium, this cosmic substance is concentrated in every system in a strictly corresponding proportion, and is also distributed in strictly determined proportions among the atmospheres of all the planets of the given system Consequently, whenever this universal substance is used up in any part of atmospheric space, either by accident or design, it must without fail be replenished to restore the equilibrium of its proportions in the atmosphere, and this takes place by the flowing in of this substance from other places And this balancing transposition of electricity must be effected not only from one place to another in the atmosphere of each planet, but also from the atmosphere of one planet to that of another, if in this other, for some reason, more than its established norm is used up. ”
“They have named the totality and the separate parts of this substance, sacred for them also, differently at different periods, and at the present time they name the result of the blending and reciprocal destruction of two parts of this omnipresent substance (what does it mean???) ‘electricity. ‘ “And indeed, although several times in earlier epochs they had already discovered—of course, thanks always to an accidental chain of circumstances—various means of extracting from the nature of their planet, and using for their various, as I have called them, ‘naively egoistic aims,’ the separate parts of this omnipresent substance, absolutely necessary for normal cosmic processes, yet never have they destroyed so much of it as in recent times “.

“The destruction of electricity in the presence of our planet and of its atmosphere is almost equivalent to the conscious destruction of all the labors and results of the Most Sacred First Cause of everything that exists”           BT. G.I.G

Does it sound like something lightweight? The sharp rise of neurological disorders across the planet only confirms its validity. And that does not say anything about the fact that the planets are actually living entities with the same possibility to increase their being as we humans have and such process seems to be connected with the natural slow warming of the planet. The Creator creates the universe out of Love so the apocalyptic scenario of humanity brought to extinction by being fried is as far from the truth as saying that carbon dioxide causes climate change.
At this point, I cannot see any other way than science to communicate with religion…

 

 

The earth also is growing; not in the sense of size but in the sense of greater consciousness, greater receptivity. The planetary influences which were sufficient for her at one period of her existence become insufficient, she needs the reception of finer influences.

“To ordinary knowledge,” he said, “organic life is a kind of accidental appendage violating the integrity of a mechanical system. Ordinary knowledge does not connect it with anything and draws no conclusions from the fact of its existence. But you should already understand that there is nothing accidental or unnecessary in nature and that there can be nothing; everything has a definite function; everything serves a definite purpose. Thus organic life is an indispensable link in the chain of the worlds which cannot exist without it just as it cannot exist without them. It has been said before that organic life transmits planetary influences of various kinds to the earth and that it serves to feed the moon and to enable it to grow and strengthen. But the earth also is growing; not in the sense of size but in the sense of greater consciousness, greater receptivity. The planetary influences which were sufficient for her at one period of her existence become insufficient, she needs the reception of finer influences. To receive finer influences a finer, more sensitive receptive apparatus is necessary. Organic life, therefore, has to evolve, to adapt itself to the needs of the planets and the earth. Likewise also the moon can be satisfied at one period with the food which is given her by organic life of a certain quality, but afterwards the time comes when she ceases to be satisfied with this food, cannot grow on it, and begins to get hungry. Organic life must be able to satisfy this hunger, otherwise it does not fulfill its function, does not answer its purpose. This means that in order to answer its purpose organic life must evolve and stand on the level of the needs of the planets, the earth, and the moon. “We must remember that the ray of creation, as we have taken it, from the Absolute to the moon, is like a branch of a tree—a growing branch. The end of this branch, the end out of which come new shoots, is the moon. If the moon does not grow, if it neither gives nor promises to give new shoots, it means that either the growth of the whole ray of creation will stop or that it must find another path for its growth, give out some kind of lateral branch.
….. Continue reading “The earth also is growing; not in the sense of size but in the sense of greater consciousness, greater receptivity. The planetary influences which were sufficient for her at one period of her existence become insufficient, she needs the reception of finer influences.”

Antropologové vědci vysvětlují jak pradávní lidé byli převážně vegani

https://www.collective-evolution.com/2019/11/01/anthropologists-scientists-explain-how-ancient-humans-were-predominately-vegan/
google translation into Czech:

Existuje mnoho odborníků v oblasti antropologie, biologie a všech ostatních věd, kteří vytvářejí povědomí o skutečnosti, že staří lidé nebyli velkými jedlíky masa, jak bylo vylíčeno hlavním proudem vzdělávání. To vyvolává otázku, odkud tento nápad vzešel? Jistě, ostré kamenné nástroje a špičáky jako ty, které se nacházejí u gorily, která je mimochodem veganská, možná vedly k předpokladům, které přetrvávaly po mnoho let, ale podle mého názoru je odpověď zcela jasná: velký marketing potravin. Continue reading “Antropologové vědci vysvětlují jak pradávní lidé byli převážně vegani”

A Letter to the Prime Minister of Australia

…….
The Czech Republic

23.10.2019

The Hon Scott Morrison MP
Prime Minister
Parliament House
Canberra ACT 2600

Dear Prime Minister,

I had lived in Australia for 25 years, most of them connected with  spiritual matters and by following the suggested steps in scriptures I found by accident that there indeed is the Absolute/Creator/Father/God of which  all scriptures speak and therefore I can proclaim with clear conscience to all presidents,  prime ministers, and their governments  that the way of secular science and artificial intelligence  is simply the wrong one to lead humanity on. There are certain realities to be implied from such realization.  If we are of divine origin, Darwin’s theory of evolution must be incorrect and we cannot possibly originate from apes. I know by now that 5 Eyes intelligence can prove it to humanity yet they chose not to, which has devastating consequences for the whole planet and its species. The planetary military psychotronic systems interfere with the sacred processes in the atmosphere the secular scientists know nothing of and they are the real cause of not just the so-called climate change or  destruction of your amazing Great Barrier Reef,  but they also cause the sharp increase of mental disorders of all kinds as our bodies are tuned to the Earth’s magnetic resonance.
The esoteric science has been misused against humanity and your citizen Mr. Julian Assange had enough courage to publish related materials, some of which I collected over the internet in my last years of being in Australia. The mysteries of the Earth  will be revealed one day, but I consider it extremely degrading that such information is withheld from the public in exchange for scandals that have no impact on humanity whatsoever and the publisher and journalist who resisted the emperor’s suit game is kept in prison under such inhuman conditions that he cannot even pronounce his name properly.  What a disgrace of humanity. Mr. Assange is an Australian citizen yet Australian prime ministers have let the superpowers play chess with him and if they seem to object, they are immediately replaced.

Your democratic justice put in jail Cardinal Pell on the bases of an absurd accusation while the true reason was that he stood up in his own way against the climate change fraud. The tape of my life has been circulating across the planet, his tape, if not faked, would prove he is innocent and your courts susceptible to influence the same way the British courts are.
I have loved Australia for its closeness to Nature, for people’s ability to accommodate, tolerate and actually welcome foreigners of different nationalities and religious backgrounds, not every continent is able to do that with such ease. I thought that the country so spirited could spread the light to the rest of the world that got clearly mad. But Golem hypnotizes everybody.  I do not know what is the solution to this situation, I just know from Sydney that LOVE of our Creator indeed ‘moves the stars’ and our conduct of human affairs certainly opposes that, which goes against the universal principle.
I do worry about it and I believe the time has come to change it before it’s too late. It cannot be done by prosecuting the journalists. Please do act on freeing Mr. Assange, otherwise, we all will lose him and he is a symbol of the free press in the mainstream media.

Yours sincerely,

Dagmar Palmerova

One copy to Czech Foreign Affairs’ Minister

WHO/IARC Position On Wireless And Health

World Health Organization International Agency for the Research on Cancer’s Position on Wireless and Health The World Health Organization International Agency for the Research on cancer recommends reducing exposure to radio frequency radiation (RFR) from cell phones. This is stated in the 2011 Press Release. There are also expert advisors of the  World Health Organization who …

Source: WHO/IARC Position On Wireless And Health

For Darwinists of nowadays

“Your nose and the organs connected with it are so adapted that you may take in and transform in yourself those world substances by which there are coated in the three-brained beings similar to yourself both higher–being bodies, on one of which rests the hope of OUR COMMON ALL EMBRACING CREATOR for help in HIS needs, for the purpose of actualizations foreseen by HIM for good of Everything Existing.

You were created also as “a field of hope” for the future expectations of our COMMON  GRACIOUS CREATOR – that is to say, created with the possibilities of coating in your presence that “Higher-Sacred” for the possible arising of which the whole of our now existing World was just created.

The three-brained beings of the planet Earth are not only, as we also are, apparatuses for the transformation of the cosmic substances required for the Most Great Trogoautoegocrat with the qualities of all the three forces of the fundamental common cosmic Triamazikamno  but also, themselves absorbing these substances for transformation from three different sources of independent arising, have all the possibilities of assimilating besides the substances necessary for the maintenance of their own existence, also those substances which go for the coating and perfecting of their own higher being bodies.

All the fine substances necessary for the growth and feeding of the higher bodies must be produced within the physical organism, and the physical organism is able to produce them provided the human factory is working properly and economically.

These favourites of yours, particularly the contemporary, ceased to use these sacred substances inevitably formed in them, consciously for the coating and perfection of their “higher parts” as well as for their being-duty foreseen by Nature herself, which consists in the continuation of their species. “

A&E Bt   Quotations  M.W.Thring

Implying that to our present transhumanistic course with foreign or artificial DNA structures as inseparable parts of contemporary vaccines, lawfully forced to basically every child in a “civilized” world, we can fairly accurately predict, that to successfully ascend to Heavens one must be born in the uncivilized world in a very remote part no one is interested at. And even that will not be the guarantee as our worldwide atmospheric geoengineering activities and psychotronic technologies created by our atheistic scientists probably successfully destroy these “sacred” substances we know nothing of.