Opinion poll

Nowadays, it would be good to “zoom-out” and think about whether “we know what we want”?

Do we want illegal, publicly transmitted, remotely controlled slave electronic sex for the purpose of sadistic abuse, personality degradation, energy, and financial gain that demoralizes the entire planet?

Do we want a total loss of freedom through the digitization of our bodies?
Do we want to give scientists and states total dominance over our minds, bodies, and thus our lives through invisible, remotely controlled radiation?
Do we want to go to the end of the technocratic street of transhumanism, which is blind?
Do we want to introduce 5G despite thousands of scientific and medical studies warning humanity of its devastating effects on all living organisms?
Do we want to have our genetic codes altered by synthetic DNA / RNA or redesign them by crossing other species without thinking about Noah’s ark?
Do we want to be synchronized with Quantum AI or with the resonance of the whole universe?
Do we want to become immortal even after achieving everything we wanted?
If so, why do we invest in science on the horizontal line of Makropulos – time, and not on the vertical line of infinity?

How can we become immortal on the vertical line of infinity?
Who are we and why do we exist?
Why can’t we officially know that planets are stars and that life on them does not arise according to natural evolution when we all already know that?
Why can’t we scientifically prove that all religions talk about the same thing in different ways?
Why can’t we understand, even after millennia, that wars and murders are not in the plan of the Universe, that it is just a remnant of a very primitive feature of the civilization of our planet, which can be disposed of by the trinary, not binary, leadership of humanity?
Why do we not know that the population of our planet is not random, but inversely proportional to the qualitative way of life we ​​lead, in other words, as it declines, nature must compensate for it with increasing population and vice versa? (The historically extreme stature conspicuously corresponds to the time when we realized that we were not created, but evolved naturally by selection.)

Do we want publishers and journalists who have the courage to inform humanity about these topics to be imprisoned?

Who will be responsible for the historical exposure of the population of the planet to 5G and the mandatory vaccination ID due to a false pandemic?

Questions for everyone on our planet, regardless of race, religion, social systems, and geography, but especially for those who invest in and manage our future.

Průzkum veřejného mínění

V dnešní době by bylo dobré „zoom out“ a zamyslet se nad tím, jestli „víme co chceme“?

Chceme nelegální, veřejně přenášený, dálkově ovládaný otrocký elektronický sex za účelem sadistického týrání, degradace osobnosti, energetického a finančního zisku, který demoralizuje celou planetu?

Chceme totální ztrátu svobody prostřednictvím digitalizace našich těl?
Chceme dát vědcům a státům totální nadvládu nad naší myslí, tělem a tím i životem prostřednictvím neviditelných, dálkově přímo řízených radiací?
Chceme jít až na konec technokratické ulice transhumanismu, která je slepá?
Chceme zavádět 5G navzdory tísícům vědeckých i lékařských studií, varujících lidstvo před jeho devastujícími účinky na všechny živé organismy?
Chceme si nechat alterovat naše genetické kódy syntetickými DNA/RNA nebo je předesignovat křížením jiných druhů, aniž bychom přemýšleli o arše Noemově?
Chceme se nechat synchronizovat s Quantum AI nebo s resonancí celého vesmíru?
Chceme se stát nesmrtelnými i po dosažení všeho, co jsme chtěli?
Pokud ano, proč investujeme do vědy na horizontální linii Makropulos – času, a ne na vertikální linii nekonečna?

Jak se můžeme stát nesmrtelnými na vertikální linii nekonečna?
Kdo vlastně jsme a proč existujeme?
Proč nemůžeme oficiálně vědět, že planety jsou hvězdy a život na nich nevzniká podle přirozeného vývoje, když to již všichni víme?
Proč nemůžeme vědecky dokázat, že všechna náboženství mluví  různými způsoby o tom samém?
Proč nemůžeme ještě ani po tisíciletích pochopit, že války a vraždění nejsou v plánu Universu, že je to jen přežitek velmi primitivního  rysu  civilizace naší planety, kterého se lze zbavit pomocí trinárního, ne binárního vedení lidstva?
Proč nevíme, že množství populace naší planety není náhodné, ale nepřímo úměrné kvalitativnímu způsobu života, jaký vedeme, jinými slovy když klesá, příroda ho musí kompenzovat vzrůstajícím objemem populace a naopak? (Dějinně extrémní vzrůst nápadně koresponduje s časem, kdy jsme přišli na to, že jsme nebyli stvořeni, ale vyvinuli se přirozeně selekcí.)

Chceme, aby se zavírali do vězení nakladatelé a novináři, kteří mají odvahu informovat lidstvo o těchto tématech?

Kdo si vezme na svědomí historické vystavení obyvatelstva planety 5tiG a povinnému ID očkování kvůli nepravé pandemii?

Otázky pro každého člověka naší planety, bez rozdílu ras, náboženství, společenských systémů a geografie, ale hlavně pro ty, kteří investují do naší budoucnosti a kteří ji řídí.

Covid19 vaccines

Serious talk is definitely needed on a planetary scale, we do not want to burden karma of the next generations, do we?

https://www.cnbc.com/2020/07/22/us-government-taps-pfizer-to-produce-millions-of-doses-of-coronavirus-vaccine.html

https://news.cgtn.com/news/2020-08-01/U-S-makes-deal-for-100-million-doses-of-coronavirus-vaccine-SAPWLgBJKM/index.html

https://www.rt.com/russia/496833-russia-vaccine-program-ready-october/

Life exercises

https://www.centerforhealthsecurity.org/our-work/events/2018_clade_x_exercise/about-clade-x
https://www.centerforhealthsecurity.org/event201/191017-press-release.html

When I joined the 4th Way, the first thing I  was told was “you are asleep as anybody else”. The second was: “do not accept/believe  anything we tell you, verify it.”
After verifying that he/she is indeed asleep, (at least one way if not two-way), he/she still keeps that rule in the subconscious.
Not everything one can verify at the needed moments , especially in general life, so as long as this “life exercise” lasts, I  treat the controversial subjects as potential zilnotrago till I am proved incorrect.

 

Life teachers

We come to this world and make an imprint, some times good, sometimes not so good but the overall is what counts and what counts is what we leave behind that others can benefit from one way or another.. I benefited from almost everyone I met but there were remarkable “life” teachers, without whom I would not be what I am. My deepest gratitude and prayers to them.

In God We Trust

Rev. M. R. Watkinson,
Minister of the Gospel from Ridleyville, Pennsylvania,
November 13, 1861
to Secretary Chase

Dear Sir: You are about to submit your annual report to the Congress respecting the affairs of the national finances.One fact touching our currency has hitherto been seriously overlooked. I mean the recognition of the Almighty God in some form on our coins.

You are probably a Christian. What if our Republic were not shattered beyond reconstruction? Would not the antiquaries of succeeding centuries rightly reason from our past that we were a heathen nation? What I propose is that instead of the goddess of liberty we shall have next inside the 13 stars a ring inscribed with the words PERPETUAL UNION; within the ring the allseeing eye, crowned with a halo; beneath this eye the American flag, bearing in its field stars equal to the number of the States united; in the folds of the bars the words GOD, LIBERTY, LAW.

This would make a beautiful coin, to which no possible citizen could object. This would relieve us from the ignominy of heathenism. This would place us openly under the Divine protection we have personally claimed. From my hearth I have felt our national shame in disowning God as not the least of our present national disasters.

To you first I address a subject that must be agitated.

As a result, Secretary Chase instructed James Pollock, Director of the Mint at Philadelphia, to prepare a motto, in a letter dated November 20, 1861:

Dear Sir: No nation can be strong except in the strength of God, or safe except in His defense. The trust of our people in God should be declared on our national coins.

You will cause a device to be prepared without unnecessary delay with a motto expressing in the fewest and tersest words possible this national recognition.
https://www.treasury.gov/about/education/Pages/in-god-we-trust.aspx#:~:text=The%20motto%20has%20been%20in,by%20the%2084th%20Congre
ss%20(P.L.

How beautifully written…could we think in such ways nowadays, with digital currencies just about to take over the history of mankind? We have quite humorous features, first, we get rid of GOD (as if we could really get rid of gravity) in one part of the world, then the second part gets inspired and becomes communistic, in the meantime, the first one brings GOD back in the design of its currency. After a while, the second one realizes that it cannot get rid of gravity and that ALMIGHTY had been in its cultural heritage for centuries so it re-installs it in its constitution while the first one is getting rid of HIM for the second time, by going digital, inspiring the third part of the world.
We still have that insignificant problem with gravity but I am sure we will conquer that with covid vaccine.

Defense Production Act (DPA) Contract of $138 Million in Support of a Joint Federal Agency Accelerated Build-out of Domestic Surge Capacity for a High-Speed, Population-Scale Emergency Drug Injection Solution

Is this also a part of the military “exercise”?

https://www.prnewswire.com/news-releases/apiject-awarded-hhs-dod-title-3-defense-production-act-dpa-contract-of-138-million-in-support-of-a-joint-federal-agency-accelerated-build-out-of-domestic-surge-capacity-for-a-high-speed-population-scale-emergency-drug-injecti-301058125.html

https://www.prnewswire.com/news-releases/new-public-private-partnership-created-to-develop-a-us-based-high-speed-emergency-surge-drug-packaging-solution-using-mass-manufacturable-prefilled-syringes-with-optional-mobile-based-gps-tracking-and-confirmation-301026449.html

via https://www.geoengineeringwatch.org/geoengineering-watch-global-alert-news-july-4-2020-256/

Dr. A. Kaufman Responds to Reuters Fact Check on Covid 19 Vaccine Genetically Modifying Humans

Dr. Andrew Kaufman Responds To Reuters Fact Check on COVID-19 Vaccine Genetically Modifying Humans

https://www.reuters.com/article/uk-factcheck-covid-19-vaccine-modify/false-claim-a-covid-19-vaccine-will-genetically-modify-humans-idUSKBN22U2BZ

The War on Cash

The War On Cash – COVID Edition Part I

The War On Cash – COVID Edition Part II

The bankers must understand what is going on and they know about Revelations. There are 7.8 billion people on this planet, around 6 billion are religiously orientated, over 4 billion in religions Bible-based, and our highest planetary science can already explain the mystery of the Universe.
It is a dead road, so why are we led there, and why are we not refusing to go there?

The bioweapons convention: A new approach – Bulletin of the Atomic Scientists

In a welcome but little-noticed development, the United States recently encouraged fellow members of the Biological Weapons Convention to take a deeper interest in “tacit knowledge,” a key determinant of bioweapons development, but one that nonproliferation efforts have largely ignored.

Source: The bioweapons convention: A new approach – Bulletin of the Atomic Scientists

Sea slug

Quite sad that you could use this particular form for the vertical studies and you opt for the horizontal…

Scientists simulated a sea slug to study decision making. Then it got addicted to drugs

Stripped of any fancy circuitry and complex layers of higher-order thinking, the nervous system is little more than a calculator for making smart choices. Food is good, but what if it’s toxic? Empty calories won’t give you energy, but what if they’re satisfying?

To better study how a rudimentary brain deals with decisions between competing interests, University of Illinois researchers digitally reproduced one of nature’s simplest nervous structures – that of the predatory sea slug, Pleurobranchaea californica. 

Then they got it high.

University of Illinois neuroscientist Ekaterina Gribkova is the researcher behind the cyerbslug program’s most recent development.

Based on existing software developed to study behavioral motivation on a fundamental level, Gribkova’s new version is designed with addiction in mind.

The artificial test subject was dubbed ASIMOV, after the renowned sci-fi author who wrote a novel or two featuring robots. (And because scientists are addicted to acronyms, it also stands for Algorithm of Selectivity by Incentive, Motivation and Optimised Valuation.)

Not unlike the cyberslug’s existing artificial nervous system, ASIMOV’s network of artificial nerves allow it to evaluate when and what to eat based on past experience.

This time, the program has software that represents an experience of reward. It can actually like what it eats.

“We wanted to actually recreate addiction in this organism,” says Gribkova, who is the lead author of a study analysing ASIMOV’s foraging behaviour.

“And this is the simplest way we could do it.”

Working with fellow researchers Marianne Catanho from the University of California, San Diego, and Rhanor Gillette from the University of Illinois, Gribkova switched her pet slug’s hedonistic setting to high, forcing it to limit hunger while seeking pleasure.

ASIMOV quickly learned to gobble up nutritious goodies while leaving any noxious nasties to one side. In times of extreme hunger, it would eat whatever it could get its hands on.

But the real test came when a third choice was included – a treat that had no nutritional value, which they called the ‘drug’.
This new ‘drug’ option was designed to tick ASIMOV’s life goals of fullness and joy, but only to a degree. Every time the slug indulged, its reward was a little less pleasurable.

“Just like when you drink coffee every day, you get used to the effects, which lessen over time,” says Gribkova.

The slug’s ability to neurologically adapt – what’s referred to as homeostatic plasticity – soon caused the poor digital creature to crave more of its fleeting high, causing it to eventually seek the ‘drug’ all the time, to the exclusion of food.

“ASIMOV started going into withdrawal, which made it seek out the drug again as fast as it could because the periods during which a reward experience last were getting shorter and shorter,” says Gillette.

The researchers kindly sent ASIMOV into cyberslug rehab. Without the digital drug in its pen, the program proceeded to get clean and regain its previous sensitivity to the substance’s effects.

None of the addictive responses are in any way surprising, given we see them frequently in a diverse array of animals, not least ourselves.

But having a tested digital model to play with offers a practical and ethical tool to study the evolution of complex nervous systems.

Given the challenges of studying addiction in humans, having a solid starting place in systems like ASIMOV might one day provide insights into novel treatments or new kinds of therapy.

“By watching how this brain makes sense of its environment, we expect to learn more about how real-world brains work,” says Gillette.

This research was published in Scientific Reports.

Chytré měření

Na dveřích našeho bloku bylo oznámení o výměně elektroměrů. Když slyším elektroměr, okamžitě se mi vybaví doba, kdy jsem se dozvěděla o úskalích chytrých měření a řekla si že je vždy odmítnu.
Nový elektroměr vypadá jako chytrý elektroměr, ale firma uvádí, že chytré měření je možné odmítnout a vrátit se zpět k normálnímu zpětnou výměnou elektroměru. Takže to beru jako uklidnění, že nemáme chytrý elektroměr.
Ale časy se rychle mění a někdo by se mohl ze dne na den rozhodnout, že je starý způsob neefektivní a povinně zavést chytrost jako součást evoluce.
Tak jsem vybrala 2 články s touto tématikou, jeden náš, který se na chytré přístroje dívá běžným odborným technicko-ekonomickým pohledem  a druhý ze zahraničí, beroucí v úvahu jejich dopad na zdraví lidí, kteří je používají a na ekologii celé planety. Oba by podle mého názoru měly být v povědomí každého občana této planety.

https://elektrika.cz/data/clanky/mereni-spotreby
Physicians for safety
https://mdsafetech.org/smart-meters/ 
google český překlad:
„Inteligentní“ metry pro „inteligentní“ mřížku

Provozovatelé ve všech státech nahrazují desetiletí staré, ale stále dokonale fungující analogové měřiče takzvanými inteligentními měřiči v domovech lidí za účelem bezdrátového čtení spotřeby elektřiny vysíláním vysokofrekvenčních signálů do sousedních domů, které jsou poté zasílány do místních uzlů a poté do místní elektrárny. To vytváří nepřetržitou pokrývku elektromagnetického záření „Smart Grid“ v sousedství za účelem účinného bezdrátového přenosu dat o spotřebě energie do hlavní nosné sítě pro fakturaci a analýzu dat. Měřiči již nejsou potřební k přímému čtení měřidel. Ačkoli je to výhodné a levnější pro veřejné služby, objevilo se mnoho problémů hlášených v oblasti soukromí a zabezpečení, vážných zdravotních účinků a požárů. Mnoho obyvatel se celonárodně organizovalo, aby vzdělávalo ostatní o těchto rizicích a přijímalo právní předpisy, které obyvatelům umožní odhlásit se od inteligentních měřičů. Pohodlí nebo nebezpečí?
Umístění inteligentních měřičů se zdá být skvělým pohodlím, ale tyto měřiče využívají mikrovlnné záření 2,4 GHz (a 900 MHz) pro komunikaci, kterou používají naše mikrovlnné trouby, Wi-Fi routery a další bezdrátová zařízení. Inteligentní metry jsou funkční 24/7. Přestože konzultanti vyzařované elektromagnetické záření průměrují, neberou v úvahu výzkum, který ukazuje, že pulzní vysokofrekvenční záření je škodlivé i při nižším výkonu. Poškození buněčných struktur způsobují hroty pulzní energie a ne průměrná hustota energie. Kromě toho bylo shledáno, že dlouhodobé kumulativní expozice jsou škodlivé a při zavádění těchto zařízení se neberou v úvahu. Inteligentní měřiče mohou pulzovat až 190 000 krát denně. Frekvence bezdrátové technologie 2,4 GHz pulzují rychlostí 2,4 miliardy cyklů za sekundu. Vyvinuli jsme se v zemské přirozené rezonanci nízkého magnetického pole 7,83 Hz (7,83 cyklů za sekundu) a nyní jsme vystaveni téměř ve všech prostředích – doma, v práci, ve škole a ve firmách – nepřetržitému mixu umělých mikrovlnných frekvencí. Continue reading “Chytré měření”

The Universe as response to request

“…….the Universe can be taken as response to request. Man requests,
and the Universe in all its full and total reality, outer and inner, responds
according to the request. In regard to what was said last time, I wish
to draw your attention to this fact: many people are getting responses
to requests which they do not understand they are making. If the
Universe, visible and invisible, material and psychological, gross and
fine, as apprehended externally by the senses and internally by the
mind and heart, is response to request, then you will see how important
it is to realize what kind of requests you are making in order to understand
why you get the response, from any side of life, that you are actually
getting. The Work says: “Your being attracts your life”. Do you see
the connection? Without knowing it, a man or a woman may be making request and so getting a response from the total Universe that he or
she does not like. They see the response but do not see what excites the
response, what it is in themselves that attracts it. People, in other
words, may be asking for trouble without being aware that they are.
They only see the result—that is, the response. They see only effects,
not causes. To think only from effects is one thing. It is how mechanical
people think. To think from causes is another thing. It belongs to more
conscious thinking. Now the level of your being enters into request as
much or more than your knowledge. You may ask intellectually for
happiness but not see how factors that govern your being, as love of
your negative states, your grievances, your secret jealousies, your laziness,
your dislikes, and so on, are asking for something quite different, and that
the Universe is responding to these factors in your being that you are
secretly willing and affirming without seeing that you are. Understand
that full request must contain both thought and will—formulation and
emotional desire. The side of knowledge is the side of thought and a
man can only think from his knowledge. The side of being wills, and a
man only wills what he desires. If you love negative states, then your
will is of this quality. Your love is your will; it will attract the response
belonging to it. Only self-knowledge will make you aware of your state
of being and this begins with self-observation. Enough has been said
here on this subject—namely, that a person may be getting responses he
does not expect or desire, without seeing that he is attracting them
because he is making requests for them that he is not aware of.”
Dr M.Nicoll Commentaries vol.I

I was told by a teacher that my being is not high enough to get the adequate response to “my” request. I agreed, but that did not diminish request which has been for good of the whole of humanity.  So when seeing over and over again the response, I cannot but conclude that my request is actually not the request I am making, so someone else with higher being needs to come forward and do that as  is needed.

Things do not change too much, do they…

In Shakespeare’s day, physic was used to mean “medicine” and physician was used as we still do today, meaning “one who practices medicine”:

This Physicke but prolongs thy sickly days (Hamlet)

More needs she the divine than the physician. (Macbeth)

Medicine was a synonym for this “remedy for disease” use of physic, and the two words co-existed for centuries:

“Thus did they all things that were contrary to their safety, as if no physic or medicine had been bestowed upon the world by the true physician of all”
—William Camden, Britain, or A chorographicall description of the most flourishing kingdomes, 1637

https://www.merriam-webster.com/words-at-play/why-is-a-medical-expert-called-a-physician?utm_campaign=newsletter&utm_medium=email&utm_source=wotd&utm_content=peoplearereading-lowerright

In 1917 Rudolf Steiner foresaw a vaccine that would ‘drive all inclination toward spirituality out of people’s souls’

Source: In 1917 Rudolf Steiner foresaw a vaccine that would ‘drive all inclination toward spirituality out of people’s souls’

The similar, more general conclusion is to be found in BT of G.I.G:

“But from all the experiments conducted by this sage, it became evident that the most harmful vibrations for contemporary terrestrial three-brained beings are the ones produced in them by what they call ‘medical remedies.’

Digital health passports

“…..Firstly, the user downloads the app and enters key information such as name, address, age and verifies their identity using their fingerprint or a facial scan.

They then take a Covid-19 test, administered by an authorised healthcare professional, and the results are scanned into the Covi-pass. They can then use the digital health passport to authenticate their health status to enable “a safe return to work, life, and safe travel””.
It includes “relevant health information”.

This is my problem with the current affairs. I know from the life observations, that when something unpopular, (usually taking very restrictive measures on personal freedoms of different kinds) is to be implemented, it is introduced first as an optional step for the public. Often it is introduced in an emotional coating, where the underlying aspects of responsibility and conscience come to play, with fear calming and benefits it will bring to society. The idea is sown, the testing of the idea is measured and time is given to its germination, while the “contracts” have been made and even announced.
The health passports have been around for a very long time in the vaccination domain, it started with the planned vaccine schedules for the newborn and developed into a similar idea for all citizens of the planet. Due to the stronger anti-vax movement it has not received sufficient public support but it might get into the picture indirectly via the coronavirus health passport.
You must remember that once you accept the idea of the health passport, governments will implement it universally and it will eventually restrict your movements in the unprecedented ways, let’s say there will be a list of health conditions, restricting you from participating in many activities, you might be required to have your liver testing done to purchase alcohol in the bar or a lung test to get the life insurance. Anything is possible at this stage of the planetary condition.
We are not suicidal by Nature and taking some precaution is wise so if we are informed about certain conditions, many probably would consider personal testing of their bodies for the presence of viruses or bacteria, but a human body is a property of The CREATOR, not a liability of a state so the privacy of any testing is imperative. Our civilization has survived for thousands of years without health passports, forced vaccinations, and synthetic pharmacology. It will survive even this transitional period with the help of at least some degree of consciousness.


The UN Convention against Torture

Complaint Form

For communications under:

  • Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights
  • Convention against Torture, or
  • International Convention on the Elimination of Racial Discrimination

Please indicate which of the above procedures you are invoking:
Convention against Torture…

Date:   …15.5. 2020……….

I.         Information on the complainant:

Name: …Palmerova……                               First name(s):  Dagmar    

Nationality:    Czech………                          Date and place of birth:     xxxx 1952 Prague……….

Address for correspondence on this complaint:         …xxxxxx  130 00 Prague   The Czech Republic…..

Submitting the communication:         

On behalf of all people of this planet being targeted with the psychotronic directed energy technologies. I do not have their authorization but they have all been exposed in various degrees to human experimentation via these technologies and they have the same aim – to stop their clandestine application on human beings.

II.        State concerned/Articles violated

It is a global issue, none of the states can officially acknowledge the use of directed energy technologies on civilians except Russia. Russia prohibited their application in 2001 by adopting the Article 6 of the Federal Law of Russia on Weapons: “Weapons and other items, damaging effect of which is based on the use of EM, light, thermal, infrasound radiation.”
NASA’s ‘Future Strategic Issues’ document from 2001 characterises directed energy technologies as ‘legal’.

Articles of the Covenant or Convention alleged to have been violated:


In accordance with article 5 of the Universal Declaration of Human Rights and article 7 of the International Covenant on Civil and Political Rights, and Declaration on the Protection of All Persons from Being Subjected to Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, adopted by the General Assembly on 9 December 1975,
these articles of Convention could be violated if the application of directed energy technologies were admitted:

-Article 1 Protection against torture or any act by which severe pain or suffering, whether physical or mental, is intentionally inflicted on a person for such purposes as obtaining from him or a third person information or a confession, punishing him for an act he or a third person has committed or is suspected of having committed, or intimidating or coercing him or a third person, or for any reason based on discrimination of any kind,

-Article  16:
1. Each State Party shall undertake to prevent in any territory under its jurisdiction other acts of cruel, inhuman or degrading treatment or punishment which do not amount to torture as defined in article I, when such acts are committed by or at the instigation of or with the consent or acquiescence of a public official or other person acting in an official capacity. In particular, the obligations contained in articles 10, 11, 12 and 13 shall apply with the substitution for references to torture of references to other forms of cruel, inhuman or degrading treatment or punishment.

-The additional articles may apply to individual cases like Mr. Julian Assange’s.

III.      Exhaustion of domestic remedies/Application to other international procedures

Steps taken by or on behalf of the alleged victims to obtain redress within the State concerned for the alleged violation – detail which procedures have been pursued, including recourse to the courts and other public authorities, which claims you have made, at which times, and with which outcomes:  …………………..

Within the last five years I wrote the letters to all relevant authorities in the Czech republic, in the US, in Australia, in the UK, in the Vatican and to the UN. Only OHCHR replied to me that the issue was not covered by the UN Treaty body. Please find the attached copies of several of them.

Have you submitted the same matter for examination under another procedure of international investigation or settlement (e.g. the Inter-American Commission on Human Rights, the European Court of Human Rights, or the African Commission on Human and Peoples’ Rights)? 

I sent letters to the European Court of Human Rights and to the International Court of Justice (attached).
But I do not have any official documentation which could support my case. although there is innumerable evidence across the globe due to my 24/7 public surveillance and legal electronic hunt of my body. The government and the majority of citizens of the Czech Republic are the witnesses but without the authority and rights to speak about it directly, the rest use the legality of the hunt for their personal or professional gains.

If so, detail which procedure(s) have been, or are being, pursued, which claims you have made, at which times, and with which outcomes:   ditto

IV.       Facts of the complaint

Detail, in chronological order, the facts and circumstances of the alleged violations. Include all matters which may be relevant to the assessment and consideration of the particular case. Please explain how you consider that the facts and circumstances described violate your rights.

………………………….

The facts:
Science of 21st century reached such a high level of cognition of the external world on a subatomic level, that it is able to manipulate and actually direct remotely every external form of being, be it a plant, insect, animal, a human being as well as the geological or atmospheric processes of Nature due to the interference with the natural electromagnetic field of the Earth.
The technologies used for such manipulation are called psychotronic and one of their functions is the amplification of man’s psychic energies by electronic devices. Their users can remotely modify the physical, psychological, emotional, and psychic behaviour of humans and animals by psychic means.
This very technology has been used by all governments under the name of ‘crowd control weapons’  (you used to call them ‘less-lethal weapons’ last century) for very obvious reasons, they allow control of variable lethality, they are very precise, cheap, invisible and accommodate asymmetric threat. What is grossly overlooked is their possible long-lasting psychological effects on the targets. 
With the arrival of ‘smart’ technologies, their application was introduced to the private sector and the new industry of mutual electronic hunting of civilians was added to the intel/defense neurological research.
Since 2010 I have been under the police and public 24/7 ‘residential surveillance in a designated location’ for crimes I committed in the past although not officially charged with any of them. The surveillance includes mind reading and psyop operations, visually and aurally accessible to the public as ‘live’ proof of the existence of such technology, which denies all human dignity,  usurps the power to control physiological and mental processes of other human beings on a large scale and reduces them to the states’ and public commodities. From the extensive literature of different neurological patents and from my own experience it can be assumed that there are many types of programs, some are more concentrated on the physiological aspects of human nature, others are purely psychological and if the subjects are found to be responsive to psychic energies, then the experimentation proceeds on this line as well.
It automatically anticipates the clandestine presence of the militaries’ micro/nanochips or sensors in the bodies of targeted people, yet such suggestions are diagnosed as delusional.

The governments, police, judiciary, and the medical establishment either want to or must pretend they have no knowledge of such technology being used on civilians in different degrees, therefore no international laws have been created to stop this breach of human liberty.

No one can deny  the most evident violation of the Nuremberg Codes:
     -the absence of informed consent to human experimentation,
     -coercion 
     – the absence of formulated scientific experimentation
and no one can disaffirm that in the principle a human body in the third millennium has been used the same way as the body of slaves in antiquity.

But I want to address the broader aspect of this matter, which needs to be considered.
OHCHR’s  Convention’s articles themselves do not reflect the anonymous remote electronic targeting, where it is virtually impossible to locate the attackers without access to satellites’ data. But even when they are actualized, it will not be sufficient because these technologies do not affect only a certain amount of selected people who have been microchipped and used for human experimentation or punished for exposing or investigating the controversial planetary issues. They have been increasingly incorporated into the various IT devices and applied across all sectors of human activities for lucrative businesses and total control of humanity through the digitalization of our bodies.
I understand that the social credit systems and coronavirus pandemics are the convenient ways to keep humanity under control, but they deprive us of free will to exercise the choices between yes and no, our fundamental inheritance from our CREATOR, granted to us for very specific purposes of perfecting of our being. Our disregard for them is futile and very naïve as we can never succeed in the long term, but we could attract our classical reciprocal destruction as is suggested in Revelations. It is like standing on the bridge and watching the ship approaching the iceberg and doing nothing to stop it.
My past has been used to prevent me from communication with other human beings, which I respect, but at the same time those who put me under the martial law are not willing to inform humanity about the most important facts of  the entire human existence and such secrecy only inhibits the urgently needed solutions.

1. There is exact scientific evidence to be found in the genetic material of species that humans do not originate from primates. Perhaps our mental retardation is so severe that we cannot admit to ourselves what our forefathers knew without having the genomes of species in their hands.
Such knowledge has always been accessible through the esoteric science, with the protective measures of psychological training that leads humanity to a higher state of consciousness and safeguards the knowledge from being exploited for egoistic and power-seeking aims. We took the inspiration from its science, discarded the protective measures in exactly the same manner as we did with the natural cell barriers, and ended up on the path of singularity, failing to understand the most fundamental objective principles on which the Universe is built.

2. Electricity is a sacred cosmic substance (allocated in definite quantities to every planet) that participates in the creation and the maintenance of life of all species in the entire Universe. Without such recognition, we have created electric technologies of which application often breaches the majority of human rights and unsustainably consumes this sacred substance, instead of introducing to humanity the sustainable objective self-governing principles that would eventually  “secure the blessings of liberty for all” living beings on the planet Earth.

3.The planet Earth is a star, another ancient ‘secret’, which ought to be revealed to humanity long ago to direct its path away from unconscious egoistic pursuit of power and immortality on the Time line and pursue the evolution of one’s being on the eternal line as the rest of the Universe  apparently endeavors.

4. The Universe has been created exactly according to the Ray of Creation, with the Most Holy SUN ABSOLUTE being its central system. I had a vision of it so I know that all genuine scriptures and fairy tales of the East and the West speak the truth in the languages and symbols of their time and geography and our orthodox science ought to re-connect the dots in a different ways and between its different fields to prove it scientifically.

For that, a ‘common’ language is needed for all parties concerned and such language is available through esoteric science, often greatly misunderstood and so rejected for many reasons by both orthodox science and religion, in sharp contrast to the military and defense departments of all superpowers, who have gained  superior knowledge through it.
I am aware that this information falls outside the scope of OHCHR, but the current global situation can give rise to unpredictable circumstances and I am unshakably convinced that whatever happens, this knowledge will help humanity to orientate themselves in the right direction and the UN should know about it. The esoteric knowledge will help to reinstall human rights on the solid bases of objective justice that will restrain jurisdiction from  persecuting   publishers and all who point to the matters of public interest  in contradiction with the political climate of the times.

Yours faithfully,

Dagmar Palmerova

A copy sent to the minister of the Czech Foreign Affairs

When ‘canards’ get the attention of the first pages in the media, my brain starts to function in an alarm mood, especially when the ‘souls’ of herbs are at stake. I saw it with cannabis, poppy and now Ricinus might be the next*.
A quick look at the confusion of Nomenclature coding of species evokes the esoteric science which organizes an enormous number of different substances of all species in the ‘table of hydrogens’, where the chemistry or alchemy regards matter first of all from the point of view of its functions which determine its place in the Universe and its relations to man and to man’s functions. Each substance possesses not only physical and chemical properties but also “cosmic properties and psychic properties – that is a certain degree of intelligence.”
The ‘table of hydrogens’ offers the possibility of studying all substances of organisms according to ‘their relation to different planes of the Universe’. **
The inner science suggests that the whole chain of the Earth’s food factory was created to support the needed transformation and transmutation of cosmic energies and each species has its own function to fulfill. At the current stage of our evolution, ideologically still being the primates’ descendants  ignorant of the existence of the cosmic properties we are  unable to recognize the plant’s and human’s mechanisms that are able to abstract from the air special substances, needed for the development of man’s higher possibilities, “to fulfill our higher destiny.”

Once this is understood, suddenly problems connected for example with the concept of vaccinations can be seen in a different light when introducing into the human organism substances of other species of incomparably lower intelligence.
A similar issue is connected with grafting  of trees:
excerpts from BT, G.I.G (100 years ago, when no gmo were around yet):

“Thanks to their wiseacring with the fruit trees that exist in abundance on this continent, various ‘scientists of new formation’ have succeeded little by little in making these … fruits at the present time just a ‘feast for the eye,’ and no longer a form of being-nourishment. “The fruits there have been cultivated in such a way that
by the time they are ripe they contain scarcely anything destined by Great Nature for consumption by beings for their normal being-existence. “These scientists of new formation are, of course, very far from suspecting that, when any surplanetary formation is artificially grafted or manipulated in any such fashion, it is reduced to a state defined by Objective Science as ‘absoizomosa,’ in which it absorbs from its surrounding medium cosmic substances useful only for the coating of what is called its ‘automatically reproducing subjective presence.’ “Indeed, from the very beginning of this most recent contemporary civilization of theirs, it somehow happened that the beings of all the innumerable separate groups there adopted only one of the seven aspects of the fundamental commandment given to three-brained beings from Above, namely, ‘to strive to acquire inner and outer purity’, and this single aspect, which in a distorted form they made their ideal, is conveyed in the following words: ” ‘Help everything around you, both the animate and inanimate, to acquire a beautiful appearance”.
The lack of scents and tastes signalizes the lack of inner content.
The herbs particularly are endowed with cosmic properties and we are possibly destroying more than we suspect out of ignorance…

*Ricinus communis, the castor bean[1] or castor oil plant,[2] is a species of perennial flowering plant in the spurge family, Euphorbiaceae. It is the sole species in the monotypic genusRicinus, and subtribeRicininae. The evolution of castor and its relation to other species are currently being studied using modern genetic tools.[3] It reproduces with a mixed pollination system which favors selfing by geitonogamy but at the same time can be an out-crosser by anemophily (wind pollination) or entomophily (insect pollination).[4]

https://en.wikipedia.org/wiki/Nomenclature_codes

via Cannabis indica

** Chapter 9, In Search of the Miraculous  P.D. Ouspensky

The speed of centers

The fascination of scientists with electronics in the brain reminds me one esoteric axiom- Faith of body is stupidity.
The brain is the seat of the intellectual centre, the emotional centre is located in the solar plexus. The speed of the emotional centre is 900,000 faster than that of the intellectual centre and if brought to the proper functioning level, it could connect us with the higher states of consciousness that work with a very high level of vibrations as indicated in “supernormal psychology”.
The Heartmath science proved that “heart cells not only pulse, but they also radiate a strong electrical field or signal, a current that has an amplitude 40 – 60 times greater than brain waves. The heart’s electromagnetic field (EMF) is 5,000 times stronger than that of the brain,”
“The brain is not an organ with which to arrive at truth”. That is quite obvious at the present pandemic, is it not…
All esoteric schools point to the fact that understanding comes through the emotional centre.
“After a certain rate of vibration, everything in the universe becomes psychological. Air and light= psychological food. The transmutation of substances.”
“Remember therefore from whence thou art fallen….” (Rev.2:5)

If you cannot handle David ICKE, how do you want to deal with the rest?

I understand that to reveal all my private mud of 68 years with all possible connections is a colossal project that helps to transform the flies into the elephants and the elephants into the flies. What I do not understand is that the seemingly high intelligent global professionals force masses of people to accept the most deceitful information and get unfriendly towards those who actually use their own intellect to ponder about it.
The position of epidemiologists vs medical doctors on deaths due to  “covid virus” :
-“Epidemiologists’ biggest concern is how much and how uniform is the undercoating”.
-Medical doctors’ biggest concern is their restricted freedom to diagnose the cause of death to their best ability and how much and how uniform is the forced overcounting.
Sparks of sanity in the darkness: “the death certificate is not ‘an opinion document’.”
Not indeed. Rather a reminder to “apply our hearts unto wisdom”.

 

The higher states of consciousness require conscious efforts

“It has been explained before that in ordinary conditions of life we do not remember ourselves; we do not remember, that is, we do not feel ourselves, are not aware of ourselves at the moment of perception, of an emotion, of a thought or of an action. If a man understands this and tries to remember himself, every impression he receives while remembering himself will, so to speak, be doubled. In an ordinary psychic state, I simply look at a street. But if I remember myself, I do not simply look at the street; I feel that I am looking, as though saying to myself: ‘I am looking.’ Instead of one impression of the street, there are two impressions, one of the street and another of myself looking at it. (divided attention). This second impression, produced by the fact of my remembering myself, is the ‘additional shock.’ Moreover, it very often happens that the additional sensation connected with self-remembering brings with it an element of emotion,”

Efforts to remember oneself, observation of oneself at the moment of receiving an impression, observation of one’s impressions at the moment of receiving them, registering, so to speak, the reception of impressions and the simultaneous defining of the impressions received, all this taken together doubles the intensity of the impressions….”

……the highest matter can be “produced by the organism from air, that is, from the second kind of food. This, however, is obtained only by making a conscious effort* at the moment an impression is received. …. “It is necessary to understand what this means. We all breathe the same air. Apart from the elements known to our science, the air contains a great number of substances unknown to science, indefinable for it, and inaccessible to its observation. But exact analysis is possible both of the air inhaled and of the air exhaled.
This exact analysis shows that although the air inhaled by different people is exactly the same, the air exhaled is quite different. Let us suppose that the air we breathe is composed of twenty different elements unknown to our science. A certain number of these elements are absorbed by every man when he breathes. Let us suppose that five of these elements are always absorbed. Consequently, the air exhaled by every man is composed of fifteen elements; five of them have gone to feeding the organism. But some people exhale not fifteen but only ten elements, that is to say, they absorb five elements more. These five elements are higher ‘hydrogens.’ These higher ‘hydrogens’ are present in every small particle of air we inhale. By inhaling air we introduce these higher ‘hydrogens’ into ourselves, but if our organism does not know how to extract them out of the particles of air, and retain them, they are exhaled back into the air. If the organism is able to extract and retain them, they remain in it. In this way, we all breathe the same air but we extract different substances from it. Some extract more, others less. “In order to extract more, it is necessary to have in our organism a certain quantity of corresponding fine substances. Then the fine substances contained in the organism act like a magnet on the fine substances contained in the inhaled air. We come again to the old alchemical law: ‘In order to make gold, it is first of all necessary to have a certain quantity of real gold.’ ‘If no gold whatever is possessed, there is no means whatever of making it.’ “The whole of alchemy is nothing but an allegorical description of the human factory and its work of transforming base metals (coarse substances) into precious ones (fine substances).”
Excerpts from P.D. Ouspensky ISOM

*Conscious effort to divide attention between what we do (the object of our attention) and our physical body at the same time, to bring attention to it as well (like noticing my own breathing). The car’s autopilot (e.g. daydreaming) can be switched off, I may take control of driving, concentrate attention fully on speeding, be in the moment, yet identifying with it, not being aware of my physical body behind the wheel, only one-way attention.

The effort to control one’s emotions to save the expenditure of energy needed for conscious effort:
the practice of not expressing unpleasant or negative emotions, doubt, fear, anger, irritation, self-pity, etc….
of not ‘identifying’ with every nonsense, of not considering inwardly (what others think of me) but externally (what needs to be done) …..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

To Reason

worldometers-info-world-population-4.5.2020 (2)

We know already that human conduct has a major impact on the ecosystem of the ‘Spaceship Earth’.  As science indicates that the ‘outer’ is a manifestation of the ‘inner’, it would be natural to start reasoning what “inner” of the 19th century has caused the steep rise of our population thereafter.
The esoteric science insists that the level of the human population is not determined by an accidental process but by the needs of Nature that regulates it according to the planetary and cosmic requirements. Life on the planets has been created for receiving and transmitting the influences coming from the planetary worlds. Such a function should be fulfilled qualitatively according to the original design. When humanity takes control of the planetary affairs into its hands without recognizing its own dependence on the objective laws of the Universe, Nature has to adjust the planetary processes quantitatively, by rising the level of the population.
So rather than exposing humanity to different acustic wars, it would be wiser to discover, under what objective laws we actually find ourselves and synchronize our behaviour with the pulse of the Ray of Creation.
It seems to coincide with the question of our origins so perhaps the military and scientists of genetics could come forward after 1oo years of knowing the truth and explain it to us before we manage to destroy genomes of all species in our pursuit of immortality on the horizontal TimeLine?

I die of thirst, although the spring’s at hand

The sustainable source of energy is sought after practically by every state on this planet according to their geographical location. If the given location has access to the oceans’ winds and surf,  thermal geysers, and or year-round sunshine, their situation is quite optimal for harvesting the energy in a sustainable way. If the country is located on a small in-land territory in the temperate climate, with limited access to sunshine and winds, wise and intellligent nature compensates it by the moist environment and numerous river risings so the hydroelectric power stations can capture the force of nature in a sustainable way.
Well since man took the global weather control from Nature’s hands and gave it to the artificial intelligence-based weather-control technologies, so-called climate changes have disrupted the established weather patterns worldwide and extensive droughts are taking place as a consequence of it. Intentional or unintentional, the inland countries without the usual moisture and river water’s volume thus become very disadvantaged and dependent on non-sustainable sources of energy.  Again the correctness program evaluation needs to be applied if we keep insisting on the superiority of artificial intelligence over Nature’s.