https://consortiumnews.com/2022/04/25/the-angry-arab-the-us-middle-east-elections/

One of the significant features of clouds is their polarization.
The realms high above the clouds have unity. Whoever really understands the essence of it and sets his/her priorities to find out as much as possible about these highest realms, for the good of all humanity, cannot possibly go wrong in the long run. And we are allowed to make genuine mistakes in direct proportions to the positions we stand. After all, they give us precious insights.


Jak se bránit proti 5G a bezdrátové technologii wi-fi v demokracii, kde jsou informace o jejich vlivu na celou planetu potlačovány

Nedávno skončený internetový 5G summit, na kterém se presentovalo kolem 40 vědců a odborníků, poskytl celkem dost přehledný obraz o pozadí 5G a zcela jasně z něho vyplývá, že směr trilionových investic není tak snadné korigovat. Informovanost občanů v ceských zemích je v tomto směru díky médiím zoufale nízká a protože se jedná nejen o zdraví národa a jeho příštích generací,  o zvýšení budoucích finančních nákladů spojených se statistickým nárůstem nádorových, kardiovaskularních a jiných onemocnění, ale  i o život na celé naší planetě, jsem přesvědčená, že rozum a čas jsou naprosto nezbytné k sednutí si a prostudování poskytovaných vědeckých  materiálů. 5G se zabývá tolik lidí, že si každý může najít takovou prezentaci, která bude odpovídat jeho naturelu. První, od koho bych něco takového očekávala by byli všichni ředitelé a učitelé škol, protože mají v rukou nastupující generace a ty ve školách tráví většinu času. Mnohé evropské země jako Francie mají ve školách zavedený kabelový internet, která naše škola nemá wi-fi?
Když jsem poslouchala prezentaci paní CeCe Doucette, přála jsem si, aby byla k dispozici všem našim školám. Přikládám pro inspiraci, jak si s procesem  záměny wi-fi za kabelové připojení k internetu ve školách poradili v Massachusetts díky její trpělivé angažovanosti. Dosvědčuje, že takový krok je možný i přes ohlušující moc hmotných statků.

Pro ty občany, kteří jsou již informovaní a chtěli by se bránit proti zavádění 5G buněk, organizátoři 5G Summitu vytvořili ve spolupráci s čelním právníkem v této oblasti Raymondem Broomhallem návrh znění právnického upozornění, které by měli zasílat svým voleným zastupitelům a veřejným činitelům v co největším počtu, protože je známo, že jsou zaneprázdněni a musí se věnovat těm tématům, která hýbou společností. Ve srovnání s tímto slonem vypadají všechny jako mouchy, když si člověk uvědomí jejich dosah v celé své celistvosti

Vážený _______,

jste můj zvolený zástupce. Toto právní oznámení o odpovědnosti je určeno k tomu, aby se v případě potřeby používalo jako důkaz u soudu a má v úmyslu Vás poučit a ochránit Vás před možnou občanskoprávní a trestní odpovědností v souvislosti s Vašimi činy nebo opomenutími souvisejícími s používáním technologie 5G ve Vašem volebním obvodu. Malé buňky 4G / LTE tvoří nedílnou součást nasazení 5G. Tato technologie 5G způsobí, že budu se svou rodinou vystaven/a bezdrátovému neionizujícímu elektromagnetickému záření proti své vůli a ve svém bydlišti.

Kontaminace mého domu 5G může způsobit jeho poškození, pokud se pro mě stane zdravotním rizikem, a tím bude můj domov neobyvatelný. Vystavit mě  bezdrátovému neionizujícímu elektromagnetickému záření proti mé vůli by představovalo použití síly proti mé osobě, což by vyvolalo strach ze zranění a mohlo by být klasifikováno jako civilní přestupek a / nebo trestný útok.

Jakýkoli stupeň expozice člověkem vytvořeného neionizujícího elektromagnetického záření může být mým lékařem diagnostikován jako nepříznivý zdravotní účinek podle mezinárodní klasifikace nemocí ICD-10, kód W90 WHO, který činí jakýkoli bezpečnostní limit, stanovený státní bezpečnostní normou zastaralým z hlediska ochrany mého zdraví. Podle potřeby mohu navštívit svého lékaře ohledně rady vztahující se k problému 5G.

Pokud je ve Vašem volebním obvodu nasazena technologie 5G, očekávám, že Vy jako můj zvolený zástupce věnujete náležitou péči tomu, abyste potvrdil/a, že všechny strany, které používají technologie 5G, mají dostatečné pojistné prostředky pro náhradu škod, způsobených emisemi bezdrátového neionizujícího elektromagnetického záření . Vezměte prosím na vědomí, že by to mohl být problém, protože pojišťující společnosti jako např. Lloyds v Londýně takové technologie nepojišťují.

Prosím Vás, jako svou zvolenou autoritu, abyste jednal/a ve veřejném zájmu tím, že se zaměříte na možné kumulativní škody způsobené zhuštěnou sítí (vytlačení malých buněk do omezené oblasti, aby bylo umožněno 5G), a trvám na tom, aby regulační orgány veřejné bezpečnosti musely prokázat, že takové prostorové zahuštění technologie 5G je bezpečné a že jakékoli nasazení 5G, umělé inteligence (AI) a / nebo internetu věcí (IoT) je řádně regulováno, aby se zajistilo, že národní bezpečnost a bezpečnost a soukromí jak mé rodiny tak i veřejnosti nebudou ohroženy.

Musíte chránit veřejnost i před jinými škodlivými bezdrátovými technologiemi, jako je Wi-Fi ve školách, před  „chytrými“ měřiči na obydlích apod. a nahradit tyto technologie bezpečnými a účinnými kabelovými technologiemi, jako jsou Ethernet nebo optická vlákna coby koncové uzly systémů pro doručování internetu do bytů, škol a komerčních budov. Města, která myslí dopředu, to již dělají.

Vyzývám Vás jako svého zvoleného zástupce, abyste jednal/a ve veřejném zájmu tím, že ochráníte veřejnost a mě před přijímáním zákonů, které omezují soudy, výkonné orgány, městské rady a místní samosprávy v přijímání opatření na ochranu veřejnosti před poškozením zdraví a škodami způsobenými 5G a jinými bezdrátovými technologiemi.

Opravdu se zajímám o všeobecné blaho a toto je situace nejvyšší naléhavosti. Studoval/a jsem relevantní fakta, a proto jsem si vědom/a nebezpečí. V důsledku toho se bojím  rizika ublížení a škody.

Abych Vám pomohl/a s rychlejší orientací v tomto mimořádně důležitém tématu, odkazuji Vás na stránku 5Gsummit.com, kde se k tématu 5G vyjadřuje 40 vysoce uznávaných odborníků, včetně vědců, lékařů a právníků z celého světa. Jsou to odborníci, kteří nejsou cenzurováni telekomunikačním průmyslem, ani  vládami ani ovládanými médii. Odborné informace pro  vzdělání jsou k nalezení  v Bioiniciativní zprávě 2012 (aktualizované 2017) – Odůvodnění biologicky založených standardů veřejné expozice pro elektromagnetická pole (ELF a RF) bioinitiative.org a Lékaři pro bezpečnou technologii – 5G Mobile Communication mdsafetech.org.

Vyzývám Vás jako svého občanského představitele a jako svého zvoleného zástupce, abyste se vzdělávali v tomto důležitém tématu a svými rozhodnutími, činy a nápravami dosvědčili, že podnikáte preventivní kroky k řešení rizika poškození jak celé mé rodiny včetně mě, tak i všech obyvatel našeho volebního obvodu.

Věřím, že zvolený představitel se podílí na zodpovědnosti v případě, že se nepokusí  bránit nebo zabránit vhodnými  opatřeními takovému poškození jednotlivců i veřejnosti.

Informovanost našich občanů roste a žádám Vás, abyste se ujali vedení a stali se bojovníky za zdraví a bezpečnosti nás všech. Pokud tak učiníte, mnoho voličů, zákonodárců i já Vás z celého srdce v kampani podpoříme.

S pozdravem

Ants

Disneyland cannot fix this. You are the most powerful continent on the planet. Behave like that in spirit please. If our CREATOR had wanted  machines behaving like ants, he would have created robots. But he created us, imperfect, so that we could use our creativity to lift ourselves up among the stars where we belong. And you, deeply asleep, come up with robots and ants and inspire the other obviously sleeping machines. Yes, it is very powerful, powerful enough to keep them under the 96 laws of the Moon. If you practice the herd mentality the same way as herd immunity, we will all end up as ants, exactly as predicted. Including you. Continue reading “Ants”

Unraveling the enigma: elucidating the relationship between the physicochemical properties of aluminium-based adjuvants and their immunological mechanisms of action

https://aacijournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13223-018-0305-2

via http://info.cmsri.org/aluminum-and-your-health-blog/worlds-leading-aluminum-expert-cringes-at-public-health-explanation-of-safety?utm_campaign=Aluminum&utm_content=80174911&utm_medium=social&utm_source=twitter