Jak dál?

Naše planeta, která je nám všem matkou zcela zřetelně naznačuje, že náš dosavadní  způsob života a systém hodnot, které vyznáváme  je neudržitelný, protože odporuje objektivním zákonům Universu, pod které stejně jako celý vesmír spadáme. I pouhým okem je možné pozorovat znečištění atmosféry geoinženýrskými operacemi, které jsou spolu s vojenskými psychotronickými systémy používány k řízení  počasí v globálním měřítku a zasahují do přirozeného elektromagnetického pole planety, se kterým je harmonicky spjata celá příroda včetně člověka. V momentě, kdy ho změníme, narušujeme wellbeing všeho živého, aniž bychom si uvědomovali pravé příčiny. Podrobným studiem esoterických pramenů Čtvrté cesty se lze dočíst, že elektřina jako jedna ze tří posvátných substancí, obsažených v atmosféře se zúčastňuje nekonečných procesů vzniku, udržování  a zániku života na všech planetách a porušení jejího rovnoměrného rozvrstvení po celé atmosféře  či dokonce její vyčerpání se přímo úměrně projevuje na psychice všech externích forem života včetně člověka. V takové situaci přestává lidstvo splňovat své funkce, pro které bylo stvořeno a dochází k degeneračním tendencím  jak fyzickým, tak intelektuálním i psychickým. Při téměř 8 miliardách lidí, kteří zvolili cestu vývoje života a  inteligence digitálním a mechanizovaným způsobem, zcela závislým  na této posvátné substanci, je zachování  striktně vyměřeného množství elektřiny tím nejhlavnějším principem, kterému se musí lidstvo podřídit. Jinak by muselo dojít k jejímu zákonnému vybalancovávání nejen mezi kontinenty, ale i mezi planetami celého solárního systému, se kterými jsme vzájemně provázáni. Kontinent Atlantis nám budiž orientačním bodem.
Dalším úskalím je atheistická věda, která se již dostala na rozhraní světa viditelného a neviditelného, stále v naprosté ignoranci o příčině existence života na Zemi a pravé funkci člověka  a výsledkem jejího výzkumu jsou zatím ty nejničivější a nejzotročujícnější zbraně přímých energií, které dálkově a neviditelně atakují člověka v nejcitlivějších částech jeho těla i mysli, až doposud vyhrazené jedině jemu a jeho Stvořiteli.
Pole genetické biologie se stalo přímo postrachem pro vše živé, protože rozluštění genomů všech fyziologických existenčních forem se stalo popudem k bezhlavé experimentaci s nimi, bez znalosti zákonů světa elektřiny a božského magnetismu, které je determinují. Klíč k symbolu Noemovy archy.
Sekularizace vědy jako důsledek Darwinovy nikdy nepotvrzené teorie přirozené evoluce ovlivňuje vědně, politicky, společensky i kulturně prakticky celou planetu, včetně zemí Východu,  které jsou tradičně spirituálně zaměřené, jako např. Indie.
Za těchto podmínek je naprosto nepředvídatelné,  co vědci po celé planetě objeví a s jakou formou nového druhu destrukce mohou přijít
Think tanky, zabývající se futuristickými prognózami  situaci řeší postupnou digitalizací těl lidstva celé planety, jejíž prostřednictvím ho lze totálně ovládat, jak je názorně patrné z mého případu. Společenský kredit zavedený v Číně je již funkční, západní svět je na něj psychologicky připravován, zatím podmíněně pro případ nenadálé nutnosti.

Problém elektřiny některé think tanky shrnuly do rovnice buď/anebo: 15% depopulace=10 let 50% HDP

Ovšem ani slovo o spojení člověka s ABSOLUTNEM, ani o Čtvrté cestě (jako náhradě za čtvrtou průmyslovou revoluci), která zcela jasně říká, že množství lidstva na planetě není vůbec náhodné, ale je řízené Přírodou, která má na starosti transformace energií pro specifické kosmické účely. Člověk jako jediný tvor na této planetě má výsadu generovat  vibrace buď kvantitativní cestou stejně jako zbytek přírody, nebo kvalitativní cestou, danou způsobem života, který vede. První – kvantitativní způsob- vede ke zvyšování populací planety, degradaci  vibrací z  radiací člověka a ke zkracování života. Druhý – kvalitativní způsob – vede ke snižování počtu obyvatelstva, ke zvyšování vibrací z jeho radiace a k prodlužování života.  Není třeba se ptát, který způsob používáme.
Bylo by velice vhodné, kdyby planetární eugenici, think tanky a především obyvatelstvo o této esoterické informaci věděli. Stačilo by potom aplikovat vědění na život celé planety a velice brzy by mohlo dojít k nezbytné mentální transformaci z věku válečného do věku míru a přátelství, ve kterém se máme učit zacházet nedestruktivně s fundamentálními silami Universu a pronikat do tajemství kosmických světů elektřin a jejich zákonů, jež jsou nám ještě skryty.
Ale k tomu je naprosto nezbytné, aby byl lidstvu navrácen jejich TVŮRCE a byla mu vysvětlena vědecká, naprosto racionální cesta stvoření světa.

Pokud zůstane lidstvo připojené k umělé inteligenci a bude se snažit dosáhnout nesmrtelnosti na linii času, aniž by si bylo vědomo svého spojení s ABSOLUTNEM, nemohou nás neminout předpovědi z Revelations.

Tyto informace podané v nejzákladnější formě jsou myslím nutné ke komplexnějšímu pohledu na současnou situaci z globálního hlediska a ke konstruktivní komunikaci mezi různými centry pravých informací, které je třeba sesynchronizovat pro maximální koncentraci sil, nezbytných k řešení planetárních problémů, které přesahují jednotlivé kompetence i těch nejmocnějších států.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.