My non-political position on the most political issue

My name …
I am not a public person, but non publicly I am de facto a green card criminal, and a dangerous person who is suspected of terrorism and therefore has been kept under the 24/7 public residential surveillance since 2010.

Apart from stealing, sexual offenses, fraud, betraying, and other serious offenses against the 10 commandments, I supposedly committed espionage acts against the United States of America. That is laughable as I have never been there and I did not enter into any agreement with any government, company, criminal organization, or independent operation to collect information for them. It would have to be called personal espionage in the interest of the international public. If the militaries of the world act against humanity and want to keep it hidden from the public, you can hardly call the revelation of it espionage and that applies to the case of Mr. Julian Assange as well as mine.

I have been accused of trying to get illegal access to the US Government’s defense department website, which technically speaking is probably correct. I just did not have any idea that searching the publicly accessible internet for the scientific information about the behavioral phenomenon of contrails in the atmosphere could represent jeopardy to the security of the United States of America, nor I worried that such an article was from the defense departments. I was and still am deeply convinced that really secret information would not be accessible by the public at all. My blind and obviously stupid try to guess a password to get to a particular article just confirms how knowledgeable I was in the domain of wireless internet at that time.

But I was concerned with what I discovered in the field of geoengineering because I was thinking in terms of esoteric science which stated that we have no means yet to analyze accurately the complete composition of the air we breathe. And all its active particles, yet unknown to us, could be greatly affected by our experiments, and cause unprecedented difficulties for humanity. That was my line of thinking. But no one wanted to listen to me, even the esoteric colleagues were not concerned with that.

My position on radiations, chemotherapies, antibiotics, vaccinations and genetic engineering is well known, again that originates from my life experience and from my esoteric teachers who consider them as representing the biggest and most imminent danger to humanity. And their knowledge proved to be correct and far superior to our orthodox science, so I would rather put my faith in God and his natural remedies, proven to be safe by thousand of years of human survival.

My intimate life has been imprinted into so many films, porno videos, photographs, literature, art media of all kinds, and even scientific studies, that I do not want to touch it anymore. Nothing can be done about it, and however deeply I apologize to all who got hurt by the Pandora’s Box, only time will heal everything.

If you look at the international statistics of staphylococci that I unwittingly passed to others you will see that its mortality is far, far lower than the mortality from common influenza. If I contracted other infections from ticks or by force while being made unconscious I could not pass them on because I have lived alone by then. So the pandemics of shame only hurt or even exploit innocent people and expose the young generation to incredibly harmful impressions. I have been explaining that impressions are our most important food yet the young generations have been fed endlessly with the worst moments my life offers and the pandemics have served other agendas that cannot come to light.

Is not 13 years enough to bring me to light and face all that I will have to face one day anyway? This secrecy is so dangerous like hidden cancer. Anyone can say anything, no possibility of clarifying the manipulation with the facts, It breeds hatred, sexual sadism, and psychopathy in the masses. People have lost even the most common sense, they do not understand that the electronic hunt of humans is inhuman! By giving them the technological means for it and even making it the source of financial or sadistic gains and social fame, they got the impression that there is nothing wrong with it. Well, I do not know how many men and women are exposed to such games around the world but I do know the suffering they have to endure. And trust me on that, even with the virtual reality option, none of you have the slightest idea what it really means to be in such a state and what despair you experience when you see the scientists laughing and making jokes about it on the national channels to the amusement of the international audience.

And when the Russian president cannot watch it anymore and wants to protect the targeted people and his country from such policies spreading, that laughing international audience condemns him as the cruellest dictator of the 21st century.
That does not make sense to me because I know that he knows that we are all under the heavens eyes and his US equals know it as well. So where is the fine line between the black theatre game and bestial reality? This is a spiritual vibrational war between the conscious and unconscious It has so many layers including the esoteric, that very few people really understand the complexity of the whole situation and the roles of different people in it.

it is utterly illegal to perform public and scientific experiments without consent and none of the universities that provide simultaneously experiments on people have ever bothered to ask for them. The animals have plenty of rights, targeted people have none. The physiological, psychological, psychic, and sexual cruelty that is performed on so many people by both private and public sectors around the world is never going to create the soul. It can perhaps get us from one wormhole into the other but I am not interested in the horizontal line of the future and the past

I distance myself from it, I trust my CREATOR on the vertical line. The only time something can be done on the vertical line is not in the future, nor in the past, as militaries think, but in the present.

The case of Mr. Assange is very serious. I asked the United States to end their extradition claims on him many times, but it had no effects whatsoever either for him or for the already mega elephants behind.

I wanted to face my accusers because he has done nothing wrong, only acted in accordance with his conscience as a publisher and a new way thinker- in writing and speech, in the public interest. And the US authorities know it. So who or what prevents the presidents of the United States from ending the deepest disgrace in their constitutional history?

Dear Mr. President, If you cannot forgive the ‘nothing to forgive’, how can you expect to be forgiven for the unforgivable?

Nejsem veřejná osoba, ale neveřejně jsem de facto zločinec co překročil kvůli zelené kartě zákony dvou států a nebezpečný člověk, který je podezřelý z terorismu, a proto jsem od roku 2010 nepřetržitě střežena veřejným domácím dohledem.

Kromě krádeží, sexuálních deliktů, podvodů, zrady a dalších vážných provinění proti desateru přikázání jsem se údajně dopustila špionáže proti Spojeným státům americkým. To mně připadá k smíchu, protože jsem tam nikdy nebyla a neuzavřela jsem žádnou dohodu s žádnou vládou, společností, zločineckou nebo nezávislou organizací, pro kterou bych sbírala informace. Muselo by se to nazývat osobní špionáž v zájmu světové veřejnosti. Jestliže armády světa jednají proti lidskosti a chtějí to před veřejností utajit, těžko můžete takové odhalení nazvat špionáží a to platí pro případ pana Juliana Assange i pro můj.
Byla jsem obviněna ze snahy získat nelegální přístup na webovou stránku ministerstva obrany vlády USA, což je technicky vzato pravděpodobně správné. Jen jsem netušila, že hledání vědeckých informací o behaviorálním fenoménu kondenzačních stop v atmosféře na veřejně přístupném internetu může představovat ohrožení bezpečnosti Spojených států amerických, ani jsem se nebála, že takový článek pochází z obranné sekce. Byla jsem a stále jsem hluboce přesvědčená, že skutečně tajné informace se na veřejnost vůbec nedostanou. Můj evidentně hloupý a naslepo udělaný pokus uhodnout heslo, abych se dostal ke konkrétnímu článku, jen potvrzuje, jak dobře jsem se dovedla v té době v oblasti bezdrátového internetu vyznat.
Ale zajímalo mě to, co jsem objevila v oblasti geoinženýrství, protože jsem uvažovala v pojmech esoterické vědy, která tvrdila, že zatím nemáme žádné prostředky k přesné analýze úplného složení vzduchu, který dýcháme. A všechny jeho aktivní částice, nám dosud neznámé, by mohly být našimi experimenty značně ovlivněny a způsobit lidstvu nebývalé potíže. To byl můj směr myšlení. Ale nikdo to nechtěl slyšet, a kolegové z esoteriky tomu nevěnovali pozornost.

Můj postoj k ozařování, chemoterapii, antibiotikům, očkování a genetickému inženýrství je dobře znám, opět vychází z mé životní zkušenosti a od mých esoterických učitelů, kteří je považují za největší a bezprostředně hrozící nebezpečí pro lidstvo. A jejich znalosti se ukázaly být správné a mnohem vyšší než naše ortodoxní věda, takže bych raději vložila svou víru v Boha a jeho přírodní léky, které byly tisíci lety lidského přežití prokázány jako bezpečné.

Můj intimní život se otiskl do tolika filmů, porno videí, fotografií, literatury, uměleckých médií všeho druhu a dokonce i vědeckých studií, že se toho už nechci dotknout. Nedá se s tím nic dělat a jakkoli se hluboce omlouvám všem, které Pandořina skříňka zranila, jen čas vše zahojí.

Když se podíváte na mezinárodní statistiky stafylokoků, které jsem nevědomky předala ostatním, uvidíte, že úmrtnost jimi způsobená je mnohem, mnohem nižší než úmrtnost na běžnou chřipku. Pokud jsem se nakazila ještě jinými infekcemi od klíšťat nebo násilím, když jsem byla v bezvědomí, nemohla jsem je časově přenést dál, protože jsem v té době již žila sama. Pandemie hanby tedy pouze ubližuje nebo dokonce vykořisťuje nevinné lidi a vystavuje mladou generaci neuvěřitelně škodlivým dojmům. Vysvětlovala jsem, že dojmy jsou naší nejdůležitější potravou, ale mladé generace jsou donekonečna krmeny těmi nejhoršími okamžiky, které můj život nabízí, a pandemie posloužily jiným agendám, které nemohou přijít na světlo.
Není 13 let dost na to, aby se můj případ vynesl na světlo a abych čelila všemu, čemu stejně jednou budu muset čelit? Toto utajování je tak nebezpečné jako skrytá rakovina. Každý může říci cokoli, žádná možnost objasnění manipulace s fakty, což plodí nenávist, sexuální sadismus a psychopatii v masách. Lidé ztratili i ten selský rozum, nechápou, že elektronický hon na lidi je nelidský! Tím, že jim k tomu byly dány technologické prostředky a dokonce z toho byl udělán zdroj finančních či sadistických zisků a společenské slávy, získali dojem, že na tom není nic špatného. Nevím, kolik mužů a žen je vystaveno takovým hrám po celém světě, ale vím, jaké utrpení musí snášet. A věřte mi, že ani s možností virtuální reality nikdo z vás nemá nejmenší ponětí, co to skutečně znamená být v takovém stavu a jaké zoufalství zažíváte, když vidíte, jak se sami vědci smějí a dělají si z toho vtipy na národních kanálech. k pobavení mezinárodního publika.
A když už se na to ruský prezident nemůže dívat a chce chránit cílené lidi a svou zemi před šířením takové politiky, to vysmáté mezinárodní publikum ho odsuzuje jako nejkrutějšího diktátora 21. století. Kde je tenká hranice mezi černým divadlem a bestiální hrou?

Toto je duchovní vibrační válka mezi vědomím a nevědomím Má tolik vrstev včetně esoterické, že jen velmi málo lidí skutečně chápe složitost celé situace a role různých lidí v ní.
Je naprosto nezákonné provádět veřejné a vědecké experimenty bez souhlasu a žádná z univerzit, které současně provádějí experimenty na lidech, se nikdy neobtěžovala o ně požádat. Zvířata mají spoustu práv, cílení lidé nemají žádná. Fyziologická, psychologická, psychická a sexuální krutost, která je vykonávána na tolika lidech soukromým i veřejným sektorem po celém světě, nikdy nevytvoří duši. Možná nás to může dostat z jedné červí díry do druhé, ale mě nezajímá horizontální linie budoucnosti a minulosti jako některé armády a inteligence.
Distancuji se od toho, věřím svému TVŮRCI na svislé čáře. Jediný případ, kdy lze něco udělat na svislé čáře, není v budoucnosti, ani v minulosti, ale v přítomnosti.

Případ pana Assange je velmi vážný. Mnohokrát jsem žádala Spojené státy, aby ukončily své extradiční nároky, ale nemělo to žádný vliv ani na něj, ani na ty obrovské slony za celou nekončící aférou.
Chtěla jsem čelit svým žalobcům, protože neudělal nic špatného, ​​pouze jednal v souladu se svým svědomím jako vydavatel a nový myslitel – v psaní i projevu, a ve veřejném zájmu. Americké úřady to vědí. Kdo nebo co tedy brání prezidentům Spojených států ukončit nejhlubší prohřešek v jejich ústavní historii?
Vážený pane prezidente, pokud nemůžete odpustit „nic k odpuštění“, jak můžete očekávat, že vám bude odpuštěno za neodpustitelné?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.