A letter to the Czech government

There is a strong resistance on my part to deal with the world because I am kept in one way communication and blackmailed by deaths of people either close to me or taking stands for the oppresed and/or the elephants. At the same time I am the universal reality show whore and as if this would not be enough for the confusion of toungues, I have to deal with woke people, who know everything about the sleep of others but cannot make peace with their own adversaries. Yes it is not an easy task, even impossible if one cannot acknowledge a good attempt of the opposite camp without being labeled a prostitute. But if I have on hands more than one hundred years old secrets, inherited from generation to generation, that are not known but to a selected circle of people, I cannot judge objectively who is responsible for the current mess. It is a conglomerate of historical, philosophical, religious scientific and geopolitical conditions at the successive crossroads of time. Much wisdom and objective knowledge is needed to sail this boat.
I am not a sailor, nor have I knowledge and wisdom. But I have my experiences. With those I can orientate myself in the psychopatic landscape of the present time. I wrote a letter to the Czech government asking for the separation of my criminal personal life, subjected to court procedures, from the political aspect of my case, connected with the incorrect use of esoteric science for the secular power games.
With no response.
Covid 19 and vaccinations are the global hypnosis. I cannot help anyone with this, except read the alternative scientific papers and literature on electricity.


Cz/En:

26.7. 2021

Úřad vlády ČR
nábřeží Edvarda Beneše 4,
118 01 Praha 1

Milá vládo České republiky,

po 11 letech konstantního dozoru by snad mělo být všem psychologům i Vám zřejmé, že sice mohu vypátrat, co naši předkové zatajili v biblických překladech a co Vy zatajujete lidem, což je někdy lidské a někdy politické, ale nedovedu přijít na to, jaký smysl má pandemické a atmosférické vydírání všech vlád naší planety. Veřejné opakované promítání mojí morálně, zdravotně, právně a duševně členité minulosti na přeskáčku je používáno jako jeden z prostředků vydírání, a tak mám na svědomí 7.8 miliardy lidí, kteří jsou zcela nehorázně nuceni k nošení roušek a k očkovacím sérům nebo lépe řečeno k inokulacím, jejichž složení by se mělo stát předmětem výzkumu všech médií, nezávislých laboratoří, nezávislých vědců-lékařů a kriminální policie. Místo toho slyšíme konstantní „jsou bezpečné a účinné“.
Z informací ze všech možných médií jsem usoudila, že jde o situaci, ve které vlády, zdravotnictví a obyvatelé musí zaujmout doporučené pozice. Pokud odolají, výskyt covidových případů začne eskalovat s následnými úmrtími, což vytvoří tlak veřejnosti, pod kterým politici většinou kapitulují a nastolí zmíněná ‘doporučení‘.
Protože jde o mnohavrstevnou cibuli, kterou málokdo prokoukne až do středu, tak je těžké soudit danou situaci objektivně.
Ale já nejsem politik, takže mohu s čistým svědomím stát za tvrzením vyšší esoterické vědy, potvrzené stále větší částí ortodoxní vědy, že vakcíny jsou v dlouhodobém měřítku zločinem na lidstvu a zvedám svůj hlas proti nim. Dost často posílám vědecké materiály médiím, zdravotnictví i ministerstvu vnitra, aby nikdo nemohl říci po Zero dni, že se o nich nevědělo. Za minulého volebního období jsem poslala dopis na toto téma i všem politickým stranám.

Druhou vrstvou cibule jsou tzv. psychotronické technologie přímo řízených energií, které se skrývají jednak za současnými názvy Havanský a Sudeckův syndrom v rámci stále oficiálně tajené esoterické experimentace s trpěním člověka a jednak za tzv. klimatickými změnami, ve skutečnosti způsobenými umělým řízením počasí „vojenskou alchymií“ jak se vyjádřila Sestra Dr. Roselie Bertell ve své knize Planeta Země: Nejnovější zbraň války již před 20 lety. Zvířeckost – jinak se takový plán nedá charakterizovat – dosáhla takového stupně, že týrat civilní občany anonymně na dálku elektronickou cestou bylo umožněno každému, kdo má smart telefon či počítač.
Když jsem před dvěma roky informovala presidenta Mezinárodní krasobruslařské unie o dálkovém používání těchto technologií na sportovcích při olympijských hrách v Pyeong Chang a Mistrovství v Miláně, tak mě nenapadlo, že byla již naplánovaná strategie vytvoření pandemie, při které se zakáže obecenstvu přístup na sportovní utkání. To sice současné olympioniky chrání před útoky diváků se smart telefony, ale vůbec se tím dlouhodobě neřeší etická a právní otázka oficiálně tajené existence těchto technologií, které jsme využili typicky k zotročení všeho živého pod názvem ‚crowd control weapons‘ – zbraně pro ovládání davu- a každý stát si je přeje, protože jsou dálkově ovladatelné, zdroj je neviditelný a za normálních okolností, bez přístupu k satelitním informacím, neprokazatelný.

Tyto technologie nezmizí. Budou používány více a více nejen státními výkonnými složkami, ale především privátním sektorem. Již nyní existuje armáda vyškolených profesionálů, kteří je perfektně ovládají a používají pod názvem ‚non-lethal crowd control technologies for political control‘, schválené samotnou EU. https://www.statewatch.org/media/documents/news/2005/may/steve-wright-stoa-rep.pdf

Zároveň jsme přišli na jejich mírové využití: odčerpávat jimi lidskou energii z člověka bez jeho vědomí a proměnit ji na burzovní kryptoměny. Tu energii, která by mohla sloužit k duševním cílům bytí.
Jsou připraveni psychiatři, psychologové a lékaři? Policie a armádní složky? Soudy, zákony a soudci? Zatím díky oficiálnímu utajení jsou lékaři povinni podobná sdělení diagnostikovat jako duševně chorá. Tím pádem policie nemusí nic řešit, pouze odvážet problematické případy na
psychiatrické kliniky a soudy jen potvrzují lékařská doporučení.

Z mého případu lze logicky usoudit, že světové veřejnosti je kontrolovaně představována existence těchto energií i jejich aplikace na člověka, přírodu i atmosféru.

Ale v podstatě dochází k porušování toho nejzákladnějšího práva člověka, nároku na soukromí jeho vlastní mysli, která je biblicky chrámovým místem STVOŘITELE k setkání s člověkem, takže člověku de fakto nepatří. Toto právo není ani zahrnuto v žádné mezinárodní listině práv, protože si žádný její tvůrce nedovedl představit, že by člověk ve své bezmezné touze všechno egoisticky ovládat mohl proniknout i do chrámu STVOŘITELE. A novodobé listiny práv jsou tvořeny sekulární společností, která chrámové místo považuje za obrazný mýtus, čímž nevědomě opomíjí objektivní princip stvoření člověka k obrazu BOŽÍMU.
A tady si opět dovoluji protestovat, protože vlastně dochází ke klamání společnosti jak vědou, tak církví v době, kdy se vědecký pokrok ubírá nebezpečným sekulárním směrem.
Naprosto nechápu současnou divadelní hru, kde všichni víte, o co jde, už i děti si ze všeho dělají legraci, ale vše pokračuje naplánovanou technokratickou cestou, ani slovo o duševním principu Stvoření. Protože je můj případ politicky zneužíván pro všechny možné účely, stávám se nedobrovolně jejím účastníkem a na tom odmítám mít jakýkoliv karmický podíl.
Bohužel nevím, jak tuto situaci ukončit, zdá se, že bez soudního procesu jsou všechny dopisy i internetové protesty jen mouchami, které se odeženou mávnutím ruky a politici nemají potřebné informace.
Je tedy třeba se obrátit na vojenské ‚manažery‘ této planety a konfrontovat je jejich účastí na utajování pravdivosti Genesis, na vědomém porušování objektivních kosmických zákonů Paprsku Stvoření, na vpravdě ďábelském zneužívání esoterické vědy pro egoistické, megalomanské cíle technokratického transhumanismu, který přivádí tuto planetu k biblickému Zjevení a na zatajování lidstvu jeho pravý účel existence. Neuvádím nic, co by nepocházelo z publikovaných pramenů esoterického křesťanství, které je ověřené věky. Odtamtud také vím, že planetární vojsko by v 21. století mělo vědět, že je zastupitelem Vojska Nebeského. Předchozím civilizacím to bylo známo.
Jako soukromý občan se k žádnému mezinárodnímu soudu nedostanu bez předchozího procesu ve své vlastní zemi a moje vlastní země se zabývá mou minulostí. To je zákonité, ale moje minulost slouží jako důvod k zakrývání výše uvedených skutečností, které jsou významově srovnatelné s dudy a nebem.
Vzhledem k historickému významu Pádu bych předpokládala, že stát mi přinejmenším oznámí, co musím udělat, abychom mohli můj případ od něho oddělit. Nejsem jediná, která ví, o co jde, lidí s čistým štítem je u nás víc než dost, ti se mohou tohoto řekněme poslání ujmout.

S úctou k odpovědným pozicím Vás všech,

Dagmar Palmerová


Dear Government of the Czech Republic,

after 11 years of constant supervision, perhaps it should be clear to all psychologists and you that I can find out what our ancestors hid in the Bible translations and what you hide from people, which is sometimes human and sometimes political, but I can’t figure out what is the point in pandemic and atmospheric blackmailing of all the governments of our planet. The public re-screening of my morally, medically, legally, and mentally fragmented past is used as a means of blackmail, and so I am responsible for the 7.8 billion people who are blatantly forced to wear masks and get vaccinated, or rather inoculated. The composition of its substances should be the subject of research by all media, independent laboratories, independent scientists-doctors and the criminal police. Instead, we hear constant “they are safe and effective.”
From different media sources, I concluded that this is a situation in which governments, health care, and the population must take the recommended positions. If they resist, the incidence of covid cases will escalate with subsequent deaths, creating public pressure, under which politicians usually surrender and accept the ‘recommendations‘.
Because it is a multi-layered onion, which few people look through into the core, it is difficult to judge the situation objectively.
But I am not a politician, so I can with a clear conscience support the claim of higher esoteric science, confirmed by an increasing body of orthodox science, that vaccines are a crime against humanity in the long run, and I raise my voice against them. Quite often I send scientific materials to the media, health care, and the Ministry of the Interior so that no one can say after Zero Day that they were not known. During the last parliamentary term, I also sent a letter on this subject to all political parties.

The second layer of the onion is the so-called psychotronic technologies of directly controlled energies, which hide behind the current names Havana and Sudeck syndrome in the still officially secret esoteric experimentation with human suffering, and the so-called climate change, actually caused by artificially controling weather with “military alchemy” as Sister Dr. Roselie Bertell called it 20 years ago in her book Planet Earth: The Newest Weapon of War. Bestiality – otherwise such a plan cannot be characterized – has reached such a level that torture of civilians anonymously at a distance by electronic means has been made possible for anyone with a smartphone or computer.
When I informed the President of the International Figure Skating Union two years ago about the remote use of these technologies on athletes at the Pyeong Chang Olympics and the Milan Championships, it never occurred to me that a pandemic strategy was already planned to ban audiences from accessing sports matches. While this protects today’s Olympians from attacks by viewers with smartphones, it does not address the ethical and legal issue of the officially secret existence of these technologies, which we typically used to enslave everything alive under the name ‘crowd control weapons’. Every state wants them because they are remotely controllable, the source is invisible and under normal circumstances, without access to satellite information, unprovable.
These technologies will not disappear. They will be used more and more not only by the state executive but above all by the private sector. There is already an army of trained professionals who mastered their use under the name ‘non-lethal crowd control technologies for political control’, approved by the EU itself. https://www.statewatch.org/media/documents/news/2005/may/steve-wright-stoa-rep.pdf

At the same time, we came up with their peaceful use: to use them to drain human energy from a man without his knowledge and to turn it into stock-market cryptocurrencies. The same energy that could serve to increase the being of man.
Are psychiatrists, psychologists, and doctors ready? Police and military? Courts, laws, and judges? So far, thanks to official secrecy, doctors are obliged to diagnose such messages as mentally ill. Thus, the police do not have to deal with anything, only to take problematic cases to
psychiatric clinics and courts only confirm medical recommendations.

From my case, it is logical to conclude that the world is controlled by the existence of these energies and their application to man, nature, and the atmosphere.

But in essence, there is a violation of the most basic right of man, the right to privacy of his own mind, which is biblically the temple of the CREATOR for meeting with man, so de facto it does not belong even to man, let alone the government bodies. This right is not even included in any international charter of rights, because none of its creators could imagine that man, in his boundless desire to control everything selfishly, could penetrate into the temple of the CREATOR. And modern charters of rights are formed by a secular society, which considers the temple site to be a figurative myth, thus unconsciously neglecting the objective principle of the creation of man in the image of GOD.
And here again, I dare to protest because in fact society is being deceived by both science and the church at a time when scientific progress is moving in a dangerous secular direction.
I do not understand the current theatrical play, where you all know what it is about, even children make fun of everything, but all continue in the planned technocratic way, not a word about the spiritual principle of Creation. Because my case is being politically misused for all possible purposes, I involuntarily become a participant in it and I refuse to have any karmic part in it.
Unfortunately, I do not know how to end this situation, it seems that without a lawsuit, all the letters and internet protests are just flies that are waved away and politicians do not have the necessary information.
It is, therefore, necessary to turn to the military managers of this planet and confront them by their participation in concealing the truth of Genesis, deliberately violating the objective cosmic laws of the Ray of Creation, the truly devilish misuse of esoteric science for selfish, megalomaniacal goals of technocratic transhumanism that lead this planet to biblical Revelation and to conceal from humanity its true purpose of existence. I do not mention anything that does not come from the published sources of esoteric Christianity, verified by ages. From there I also learned that the planetary army is a representative of the Heavenly Army. The previous civilizations knew about it.

As a private citizen, I cannot go to any international court without a prior trial in my own country, and my own country deals with my past. This is lawful, but my past serves as a reason to obscure the above facts, which are semantically comparable to bagpipes and heaven.

Given the historical significance of the Fall, I would assume that the state would at least tell me what I need to do to separate my case from it. I’m not the only one who knows what this is about, there are more than enough professional people with a clean shield who can take on this, say, mission.

With respect to the responsible positions of all of you,

Dagmar Palmerova

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.