We are at the threshold of Revelations

so rather than passing on the subjective thoughts which seem to get nowhere I exchange them for the conscious ones, which ought to be pondered by all militaries, ‘leaders’ and scientists:  If they were, we might be somewhere else:

“Although you were created for the purpose of the common-cosmic existence on planets, and although you were created also as “a-field-of-hope” for the future expectations of our COMMON ALL-GRACIOUS CREATOR – that is to say, created with the possibilities of coating in your presence that “Higher-Sacred” for the possible arising of which the whole of our now existing World was just created – and in spite of the said possibilities given to you, that is to say, in spite of your having been created three-brained with possibilities of a logical mentation, yet you do not use this sacred property of yours for the purpose for which it was foreordained, but manifest it as “cunning” towards HIS other creations, as, for instance, towards your own-donkey.

“Apart from the possibilities present in you of consciously coating in your presence the mentioned ‘Higher-Sacred’, this donkey of yours is of the same value for the common-cosmic process and consequently for our COMMON CREATOR, as you yourself, since each of you is predestined for some definite purpose, and these distinct definite purposes, in their totality, actualize the sense of Everything Existing.’
‘The difference between you and your own-donkey is merely in the form and quality of functioning of the internal and external organization of your common presences.

“Such a distribution of forces and strength, which at first sight appears unjust, on the part of our MOST JUST CREATOR was made by Great Nature, simply because the surplus of cosmic substances foreseeingly given you by the CREATOR and by Nature to use for the purpose of your personal self-perfecting, is not given to your donkey, but in place of this, Great Nature Herself transforms the same surplus of cosmic substances in your donkey’s presence for the power and strength of certain of its organs for its present existence only, but of course without the personal cognition of the donkey itself, thus enabling it to manifest the said power incomparably better than you.
And these variously powered manifestations of beings of diverse forms actualize in their totality just those exterior conditions in which alone it is possible for those similar to you – that is, for three-brained beings – consciously to perfect the “germ-of-Reason” placed in their presences, to the necessary gradation of Pure Objective Reason.
“I repeat, all beings, of all brain systems, without exception, large and small, arising and existing on the Earth or within the Earth, in the air or beneath the waters, are all equally necessary for our COMMON CREATOR, for the common harmony of the existence of Everything Existing.
“‘And as all the enumerated forms of beings actualize all together the form of the process required by our CREATOR for the existence of Everything Existing, the essences of all beings are to Him equally valuable and dear.
‘For our COMMON CREATOR, all beings are only parts of the existence of a whole essence spiritualized by HIMSELF.

“‘But what do we see here now?
“One form of beings created by HIM, in whose presences HE has placed all HIS hopes and expectations for the future welfare of Everything Existing, taking advantage of their superiorities lord it over other forms and destroy their existence right and left and, what is more, they do so presumably “in HIS name.”

“‘The whole terror of it is that although such phenomenal anti-god acts take place here in every house and on every square, nevertheless it never enters the head of any of these unfortunates that these beings whose existence I or we are now destroying, are equally dear to that ONE, Who has created them, and that if HE created these other forms of beings as well as ourselves, it must also have been for some purpose.’….

….”I am quite sure that if any one of them should become aware that in destroying another’s existence he is not only committing an evil deed against the true God and every real Saint, but is even causing them, in their essences, sorrow, and grief that there should exist in the great Universe “in-the-likeness-of-God” being-monsters who can manifest towards other creations of our COMMON CREATOR so consciencelessly and pitilessly; I repeat, if any one of them should become aware of this, then certainly not one among them could with all his heart ever again destroy the existence of beings of other forms for Sacrificial-Offerings.

“Then perhaps on the Earth also, would begin to exist the eighteenth personal commandment of our COMMON CREATOR which declared:

“Love everything that breathes.”
……..
“‘It goes without saying, GOD forgives everything – this has even become a law in the World.”
‘But HIS creations – in this case people – must not abuse this All-Gracious and Everywhere-Penetrating Goodness of HIS; they must not only care for but even maintain all HE has created.”

excerpts from BT G.I.G. written 100 years ago

in Czech:
„Přestože jsi byl stvořen pro společné účely vesmírné existence na planetách, a přestože jsi byl stvořen také jako „pole naděje“ pro budoucí očekávání našeho SPOLEČNÉHO-VŠE-MILOSRDNÉHO- TVŮRCE – tedy řečeno stvořen s možnostmi oblékání „Vyššího-Posvátného“ v tvé přítomnosti, právě pro jehož možné vznikání byl celý náš současný Svět  vytvořen – a navzdory zmíněným možnostem, které ti byly dány, jinak řečeno přestože jsi byl stvořen jako tří-mozkový s možnostmi logické mentace, přesto toto své posvátné vlastnictví nevyužíváš k účelu, pro který bylo předem určeno, ale projevuješ ho jako „mazanost“ vůči JEHO jiným stvořením, jako například vůči tvému oslovi.

„Kromě možností vědomého ‘oblékání’ zmíněného Vyššího Nejsvětějšího ve své přítomnosti, které v tobě je, má ten tvůj osel pro společný kosmický proces a následně pro našeho SPOLEČNÉHO TVŮRCE stejnou hodnotu jako ty, protože každý z vás je předurčen k nějakému specifickému účelu a tyto odlišné specifické účely v jejich úplnosti aktualizují smysl Všeho Existujícího. “

„Rozdíl mezi tebou a tvým oslem je pouze ve formě a kvalitě fungování vnitřní a vnější organizace vašich společných přítomností.

“Ty máš například pouze dvě nohy, zatímco osel má až čtyři, z nichž každá je navíc nekonečně silnější než tvoje.”

“Uneseš například na těch svých nohách stejně tolik jako ten osel?”

„Určitě ne, protože tvé nohy jsou ti dány pouze k tomu, abys unesl sám sebe a to málo, co je nezbytné pro normální existenci tří-mozkové bytosti, jak předvídala Příroda.
“Takové rozdělení sil a moci, které se na první pohled jeví jako nespravedlivé bylo ze strany našeho NEJSPRAVEDLIVĚJŠÍHO TVŮRCE  provedeno Velikou Přírodou jednoduše proto, že nadbytek vesmírných substancí, které ti předvídavě poskytli TVŮRCE a Příroda k tvému osobnímu sebe-zdokonalování není dán tvému oslovi, ale namísto toho  Veliká Příroda sama transformuje stejný nadbytek kosmických substancí v přítomnosti tvého osla na sílu a moc některých jeho orgánů pouze pro jeho současnou existenci, ale samozřejmě aniž by si to osel sám osobně uvědomil, což mu umožňuje projevit zmíněnou sílu nesrovnatelně lépe než ty.

„A tyto různě poháněné projevy bytostí rozličných tvarů v jejich souhrnu aktualizují právě ty vnější podmínky, v nichž samotných je možné aby ti, kteří jsou podobni tobě – tedy tří-mozkové bytosti – vědomě zdokonalovaly „zárodek Rozumu“, umístěného v jejich přítomnosti k nezbytné gradaci Čistého Objektivního Rozumu.

“Opakuji, všechny bytosti všech mozkových systémů bez výjimky, velké i malé, vznikající a existující na Zemi nebo uvnitř Země, ve vzduchu nebo pod vodami, jsou pro našeho SPOLEČNÉHO TVŮRCE stejně nezbytné pro společnou harmonii existence Všeho Existujícího.

„A protože všechny vyjmenované formy bytostí  společně aktualizují formu procesu, který náš TVŮRCE vyžaduje pro existenci Všeho Existujícího, esence všech bytostí jsou pro Něho stejně cenné a drahé.
„Pro našeho společného TVŮRCE jsou všechny bytosti pouze částmi Jím zduchovnělé existence celé esence . “Ale co tu teď vidíme?”
„Jednu formu bytostí Jím vytvořených, do jejichž přítomnosti umístil všechny své naděje a očekávání pro budoucí blaho Všeho Existujícího, kteří využívají své nadřazenosti k vládě nad jinými formami a ničí jejich existenci vpravo a vlevo a navíc se domnívají, že v “Jeho jménu“.
„Jsem si docela jistý, že pokud by si někdo z nich měl uvědomit, že ničením existence druhého nečiní jen zlý skutek pravému bohu a každému opravdovému Svatému, ale dokonce způsobuje v jejich esencích zármutek a utrpení tím, že by ve velikém Vesmíru měly existovat bytostní nestvůry v podobnosti Boží“, které se mohou projevovat vůči ostatním stvořením našeho SPOLEČNÉHO TVŮRCE tak nesvědomitě a žalostně; opakuji, kdyby si to měl někdo z nich uvědomit, pak už by rozhodně nikdy ani jeden z nich nemohl kvůli obětním darům  zničit celým svým srdcem existenci bytostí jiných forem.

„Potom by snad také na Zemi začalo existovat osmnácté osobní přikázání našeho SPOLEČNÉHO TVŮRCE, které prohlašuje: „Milujte vše, co dýchá.“

„Je samozřejmé, že BŮH odpouští všechno – to se dokonce stalo na Světě zákonem.

„Ale JEHO tvorstvo – v tomto případě lidé – nesmí JEHO VšeMilosrdné a Vším-Pronikající Dobro zneužívat; musí se nejen starat ale dokonce udržovat vše, co vytvořil.
výňatky z BT G.I.G. 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.